Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(9)
tinrjcn in bc poo?ten bet (ïaö; gclijft onbcc an^
Öccen/ uit öc gcfcljicbeiué Uau tJuU)/ blyftc.
©ooc töoojö poDjt/ tDo?bcn öïcc bc llcgtcr^
ban (tab of lanb bcboclb. Hij ziet zijne huip in
tie poorten toil ban/ üolgcn^ ®iunnian/ jcggcu:
Hij (leunt op den bijltaiid van zulken, welKe de
teugels van hec bewind in handen hebben.
6.
T' is een kind van NINIvé.
(Hom ^ona bc ®?ofcrt/ op laét tan ©cb tc
.ïümiüé r§j fttuam/ om ben mVUDnccni/ toirc <6ob=
bcloogljrib 5CCJ gjoot taaé/ tc UcrftonDfgrn/ baty
inöien jn jicïj binnen 40 bagrn niet bcUccrbcn/ bc
ftab soiiöc üecgaan; liab bc3c ^^jcbihing ren ge-
tcien?cl]t gcbolg, ?tl bc intenc^s nïct Inmncn 110^=
«ing i^uU / aan Uet Jjoofb / bcroatniocbigöcn 3icfj
ffiom bc 40 bagcn bnna ten einbc tuaccn/begaf
bc P^afect jiclj buiten bc fïab/ niet tucrenöc/ of Dc
berootniocbiging bec ntoonejgj Ijet *0ppector3cn toels
geballig toacc. bouüJDc/ sïcD albaaceeu ljutje/
Uau
C§) NinWé was oudtijds de hoofdstad van het Asfyrifche
Rijk,gelegea aaa den regter-oever van den Tiger, op eenen
afitand van ruim ioo uren van Jeruzalem. Derzelver (lichter
was NinuSy zoon van Asfur« naar M'ien hec Asfyrirche Ryic,
deszclfs naam droeg* Nimrod ^ die een onverfchrokkeu jager
was 9 heeft haar vergroot ^ en in vervolg van tijd, werd
zij eene der grootfle lieden, van hec toen bekend gedeelte
der wereld. Zy was twintig uren gaans in den omtrek» en van
wijde ftraten en ruime pleinen voorzien5 hare muren, voorzien
van 1500 Torens, waren 100 voeten hoog en zoo breed, dat
drie wagens elkander konden voorbij rijden* Zij bevatce wel
twee miltioenen inwoners Thans zijn er geene kenmerken van
haar aanwezen overig: zulks is volgens de voorzeggiogeD* Zie
Nahum, Iloofdll, i vs. 8. en vi, 17.
A 5