Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
IN BOUD:
1 r. e s p r e k , Behelzende c'ene opgave der maten
Pil gewigtcii, waarvan de scholen moeten voorzien
zijn, en een betoog, dal cene ware kennis der Ne-
derlandsche maten en gtwlglcn niet slechts voor
kooplieden en winkeliers, maar voor alle mensclieu
noodzakelijk is.
2 Gesprek, Behelzende een betoog, dat de
maten en gewigteu eene wezenlijke behoefte op de
«chclen zijn, '
3 Gesprek, Handelende over de belangrijkheid
dei hunde Én vlijt van den Schoolonderwijzei:, als-
mede over de onkunde en liet miabruik dat er ten
aan7.icn der Nederlandsclie maten en gewigten plaats
heelt, en de noodzakelijkheid, dat de onderwijzer
dit kwaad kent, ten einde de kinderen met' het
schadelijke hiervan bekend te maken, en er hen voor
te waarschuwen.'^'' ■ ' '
4 Gesprek, Handelénde over het medicinale ge-
wigt, benevens de schalen en inzonderheid over de
balansen.
5 Gespt-ek, Handelende over de maten voor
aard- en boomvruchten, lurf, kalk, cement , enz.
mitsgaders over de vochimaten.
6 Gesprek, Behelzende het eerste gedeelte
van een ontwerp, inzonderheid de gewigten betref-
fende j nopen» de wijs, waarop men de kinderen
op de scholen liet best met de Nederlandsche matea
en gewigten bekend maakt, en eenige byzonderlxeden
dienaangaande.
7 G'espre k, Behelzende een vervolg van het
gemelde ontwerp, rakende de inhoudsmaten en deel.