Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 290 )
naarmate de kinderen in de ongebondenlieid meerder
genoegen vinden.
Neen, de onderw^zer moet het tot eene onverbreek-
bare wet voor zich zelven maken, de fchoolorde door
voorbeeld en opmerkzaamheid (Irikt na te komen,
opdat het kind die fchoone gewoonte verkrijgt, alles
geregeld op zijnen tijd te doen, naardien eene ge-
woonte, tot tweede natimr geworden, eenen onbe-
grijpelijk goeden invloed op alle tegenwoordige en
volgende Iwndelingen heeft.
Doch het opzigt van den onderwijzer moet zich
verder uittrekken dan tot het uiterlijke; hij moet
ieder kind in opzigt tot zijn gemoedelijk bellaan na-
gaan, zoo bij zijn onderwijs als in en buiten zijne
tegenwoordigheid. Daardoor kan hij niet alleen on-
derwijzer maar ook opvoeder zijn , en krachtig me-
dewerken tot het ware welzijn zijner leerlingen.
Straffen en beloonen. Wij gaven te voren, % 57 en 165,
reeds hiervan een genoegzaam denkbeeld, en voegen
hier flechts bij, dat Itraffen en beloonen geen plaats
hebben, dan wanneer alle andere middelen ontoerei-
kend zijn, om de opvoeding wel te doen uitkomen ;
want wanneer vergrijpingen kunnen voorgekomen
worden, dan behoeft men immers geene ftraffen; en
vinden kinderen in hetgene zij verrigten een wezen-
lijk genoegen, dan beloont het werk zich zelf.
Daarom is het volgende eene belangrijke grondftel-
ling: de onderwijzer tracht de aanleiding tot over-
treding van gegevene geboden daardoor voor te ko-
men, dat hij in zijne geheele wijze van kinderen
te behandelen een ongevoelig brengen tot werk-
zaamheid, tot liefde voor orde, en tot het gewil'-
lig opvolgen van zijne bevelen legt. Dit poogt hij
te