Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ^ 70 ^
ling, welke uit de ondervinding ofitleend is, dat
nanieliik de geest, in eene bij uitftek beoefende taal
heerfchende, eenen zeer fterken invloed op hare be-
minnaren heeft, volgt eindelijk: dat, indien men den
Nederlandfchen geest bevestigen-wil; ook de-Neder-
landfche taal ons dierbaar moet zijn. Het gewig-
tige, in de handhaving van onze vólkstaai gelegen,
is te dikwerf betoogd en bezongen , 'om hier ont-
wikkeld te worden; doch eene herinnering der nood-
zakelijkheid , om, bij de bedoelde lesfen, ook dit punt
met al dien ernst te behandelen, welken het on-
derwerp verdient, kan niet overbodig gerekend wor-
den.
Mogten al deze voorgeftelde middelen door elk in
zijnen kring (en de onmogelijkheid of uitftekende
zwarigheid der poging daartoe zien wij geenszins)
aangewend worden, zoo gelooven wij, dat bij het
opkomende geflacht inderdaad een meer Nationale
geest, dat is : eene nadering tot de aloude zedelijke
volkskracht, herleven, de volgzucht getemperd wor-
den en eene meerdere degelijkheid plaats grijpen
zoude. Wij erkennen evenwel gereedelijk, -dat het echt
Nederlandfche»karakter van vroegere tijden, door de
voorllelling van voorvaderlijke deugden alleen, wel
niet geheel zal herfleld worden, en dat er een aan-
merkelijk verfchil tusfchen de Voorgeflachten en
ons en onze nazaten zal blijven bcilaan; zulks is
een natuurlijk gevolg der befchaving, en de terug-
brenging tot het punt, waarop de mensch voor
eene
(*) Ten tijde van lodewijk natoleon, die de
Hollandfche taal voorftnnd, verhief dezelve zich wer-
kelijk; de Franfche dwingelandij, daarop volgende, ver-
meerderde het befef van de waarde eens vrijen Va-
derlands ; en alle Taalkundigéri en minderbedrevenen
fchaarden zich uit gevoel of verbittering rondom dit
palladium onzes Nationalen beftaans. — Thans fchijnt
dit weder te verflaauwen: het is mogelijk meer dan
ooit tijd om te zorgen, dat zij niet ondermijnd worde
door dezulke, die het gewigt gevoelen van haar, te
hunnen voordeele, te vernietigen, of tot de lagere klas-
fen des volks te verbannen.