Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 69 fé
zwarigheden , welke de Nederlandfche Handel in het
algemeen, of eenige takken van denzelven, heeft
te overwinnen gehad: — op andere plaatfen zoude
men dit kuiuien verwisfelen met eene befchouwing
van het nut van den Landbouw. (♦)
5". Eene behandeling van de oorzaak van den
Ijloei onzes alouden uitgebreiden Koophandels; ten
einde den echten handelgeest te doen lerleven of te
verfterken, en lust tot eerlijkheid aan te kweeken ,
daar deze, naar het fchijnt, bij velen niet meer aan-
gezien wordt als financieel voordeelig, en zedelijk,
maatfchappelijk noodzakelijk, (f)
6". Hiermede zoude gepaard kunnen gaan een
onderwijs in 's Lands in- en uitwendige bronnen
van beftaan, (§) en onze betrekkingen tot andere
Mogendheden te dezen aanzien, gelijk ook eene me-
dedeeling van onzen tegenwoordigen Regeringsvorm
en uitlegging der Grondwet; ten einde aldus der
jeugd een beter inzigt te doen verkrijgen in hetgene
al, dan niet, door 's Lands Beftuur of den Koning
kan worden gedaan, en haar te leeren begrijpen:
„ dat het niet genoeg is, de bekngen van onzen
„ Staat in het afgetrokkene te öefchouwen; maar
„ dat wij tevens moeten bedacht zijn op de belan-
„ gen van andere Mogendheden, welk«er vriendfchap
„ voor onzen Koophandel en Zeevaart zoo noodza-
„ kelijk is." Q) Alzoo immers zoude eenmaal die
onkunde ophouden, welke vaak aanleiding tot menige
ongegronde klagte geeft, en daardoor de tevredenheid,
zoo noodig voor 's volks geluk, vermeerderen.
7". Uit de reeds te voren bijgebragte grondftel-
ling.
Wij oordeelen daarenboven, dat' het voor dc toe-
komst ten hoogfte noodzakelijk wordt, ook in de Land-
provinciën, der jeugd, door eene eenvoudige ftaatshuis-
Jioudkundige voordragt, den zegenenden invloed van den
Handel op den Landbouw, uit eigene, eeuwen lange,
ondervinding, te doen kennen.
(t) Hollands Rijkdom, en fonimise Deelen van ho-
cendorp, Bijdragen tot de Huishouding van Staat,
zouden hier, bij dit en andere punten, ten leidraad kun-
nen ftrekken.
(§) Ka RAMSINS Reizen, If[. D. bladz. 233.
c,) Stijl, t. a. pl. bladz. 374.
E 3