Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 jCs:
foordragt van de noodzakelijkheid, dat elk burger
ter ^obüer trouw naar de wetten leve en dezelve
helpe handhaven. (*_)
4°. Eene overweging'van het gewigt van eenen
eerlijken Koopliandel voor de welvaart van ons
Land; j(t) ? ïtn einde de moed, door mogelijke
tegeaheden , niet ontvalle, eene mededeelihg van de
zvva-
„ noodig om wijs te zijn; ja om niet dikwijls de een-
„ voudigfte waarheid aan een blind vooroordeel op te
„ offeren!"
„ Zal deze hoedanigheid nog lang her kenmerk on-
„ zer Natie zijn, gelijk zij, ten minste met betrekking
„ tot dit en mogelijk meer andere onderwerpen, ruim
„ anderhalve eeuw geweest is? Eene angstige vraag!
„ maar 't gaat vast genoeg , dat wij zoo lang het ge-
,, lukkigde, zoo niet het voortreffelijkfte volk op den
,, aardbodem zullen blijven."
(*) Ravekes, Ferhandeling, A". 1798.
Ct) Stijl, t. a. pl. bladz. 29—31. „ Dat weldadig
,, gellernte van welvaart en voorlpoed,, van genoegen
„ en geluk , verfpreidt al de genietingen der vrucht-
,, bare Natuur; handwerken, kunsten en wetenfchap-
,, pen bloeijen óp het fpoor van den Koophandel, zon-
,, der welken de Landbouw , de nuttigde kunst van
,, allen , aan het kwijnen flaat en de Zeevaart geen*
,, adem haalt; geen Land kan ongelukkig zijn onder
.. dezen invloed , die ajle woestheid verbant, en het
menschdom zelfs de regtvaardigheid doet hernemen,
omdat zijne eerste beginfelen zuivere gevoelens zijn
vyn eer cn goede trouw. Want wij fpreken hier van
geene verachtelijke baatzucht, maar van eerlijken
Handel, die de belangen van het algemeen nimmer
uit het oog verliest. De zeden , die onder het
kriiïsgedruiscli bijna altijd verbasteren, zullen, onder
zulk een handeldrijvend volk, nog meer dan de wet-
ten , den band der eendragt verderken. Het gering-
de lid oer zamenleving fs' er nuttig en deelt op zijne
beurt in den gelukdaat van het Genieenebest. Trotsch-
heid is er hateh'jk; maar onbekrompene overvloed
baart er eene edele fierheid , enz.--I?e Ne^ier-
landfche Vrijheid fchijnt, gelijk zij er uit geboren
is, ook haar beftaan en hare veiligheid verfchuldigd
le zijn aan het minnelijk verband, dat zij met den
Koophandel deeds ondervonden heeft."
Zie ook RAVEKES, Virhandsling^ bladz. 25 en 26.