Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eene voorftelling van de gevaren, welke de
Zeven Vereenigde Landfchappen hebben doorgeftaan
en overwonnen; ten einde het groote gewigt van
volkskracht te doen opmerken, en de eer van dit
Gemeenebest in. het oog der jonge lieden te ver-
helfen. (*)
3°, Eene ontwikkeling der noodzakelijkheid van
den eerbied voor de wettige Befturen, welke bij
den Nederlander menigmalen, ook in tijden van ver-
warring en bij gebrek aan middelen om oproerigen
te bedwingen, de plaats van algemeene, bekende
en duidelijke wetten verving; (f) benevens eene
voor-
C*) De tegenwoordige Voorzitter der Vereenigde Sta.
ten van Noord-Amerika, j. monroc, zeide: Nationale
eer is Nationale eigendom van de hoogfle waarde;
eergevoel in de borst van iedercn burger is Nationale
ft er kt e ; zij behoort dus gekoesterd en aangekweekt te wor-
den. Staats-Courant, i8i7y N®. 98, Ook de Briuen
kunnen ten bewijze hiervan ftrekken.
Ct) Als eene proeve daarvan hulen wij uit stijl,
t. a. pl. bladz. 278 , het volgende aan; van de Oostin-
difche Compagnie fprekende , zegt hij; „ Vindt mea
„ wel ergens--een voorbeeld van eenig burgeriijk
„ Genootfchap, welks vermogen Vorstelijk is geweest,
„ zonder gevaarlijk te zijn voor den Staat? En indien
„ men het vond, zou men tevens wsl eenen Staat vin-
,, den , die niet uit onregtvaardig mistrouwen deszelfs
„ natuurlijke voorregten befnoeid hadde? De duurzame
„ eenftemmigheid, welke wij hier gewaar worden
„ tusfchen het Staatsbeftuur en den Koophandel, is niet
in allen deele een uitwerkfel der wetten. Zij wijst '
,, ons meteen op een ander beginfel, 't welk beter
,, dan de dwang der wetten onder een vrij volk de
,, rust en veiligheid bevordert. Het beginfel, waarop
,, ik doel, is juist hetzelfde, 'c welk, indien het eenen
,, onbepaalden invloed had , bekwaam zou zijn om al-
,, leen het geluk van een gahseh volle te vohnaken ;
,, 't is hetzelfde, 't weik ons dienen moet om de aan-
„ genaamde vruchten der Vrijheid in te zamelen, met
„ uitfluiting van hare^ wrangheden, 't Heeft, zoo men
„ wil, meer betrekking tot wijsheid dan tot deugd,
„ dewijl het bovenal die billijkheid van oordeel onder-
„ ftelt, waardoor wij bewogen worden, om geene bi^
„ zondere belangen ten nndeele van hef gemeene wel-
„ zijn waardig te keuren. Ma?r hoe zelden is dat ooi-
„ deel aljjemeen, en hoe vcle deugden heeft men niet
E a u 000-