Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 66 ^
wereld; andere bekenden, andere vrienden worden
er dan gemaakt, welke, reeds eenen anderen toon
bezittende en met andere denkbeelden vervuld, door
hen, meestal, ten voorbedde gekozen en als waar-
dige Mentors befchouwd worden.
De omgang met deze wischt een groot deel der
verkregene denkbeelden uit en doet dezelve voor an-
dere plaats maken; de aankomende jonge lieden on-
dergaan dan meestal eenen fchok , welke over hun-
nen fmaak en veelal ook over hunne grondbeginfe-
len, voor geheel hun volgend leven, beflist.
Is deze fchok voordeehg, dan zijn zij een zeer
gevaarlijk punt te boven; doch in het tegengeftelde
geval lijdt hunne zedelijkheid fchipbreuk. Q^n in
dere zwarigheid te voorzien, zouden wij voorflalin,
ook in dezen leeftijd hen zoo veel mogelijk te trach-
ten te leiden, want de taak is ten hoogfte gerekend
flechts half volbragt. Dit zou (behalve door de
voorgeflagene middelen, bladz. 43 cn 44.) van wege
de Maatfchappij op de volgende wijze kunnen ge-
Ichieden: ^ ____^
De Maatfchappij : Felix Meritis, de "-beide
Amfl:crdamfche en andere Departementen der
Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, hebben
voorlang door derzelver Natuurkundige lesfen bewe-
zen , hoe veel nut zulk een verfl:andig onder-
wijs , zelfs in eene min algemeen te beoefenen we-
tenfchap, op de jeugd heeft. Een dergelijk weke-
Inksch of veertiendaagsch onderwijs, in de Vader-
landfche Gefchiedenis en de belangen der Neder-
landen, zou in de groote (leden (de plaatfen,' waar
zulks ook meest noodzakelijk is) ligtelijk op te rig-
ten zijn en van onberekenbaar nut wezen-, voor-
namelijk inge^alle hetzelve als een vervolg óp het
in de fchofen geleerde wierde aangemerkt en gewij-
zigd. Als zoodanig zou hetzelve, met eene duide^^
lijke voordragt, moeten bevatten :
I®. Eene mensch-, zede- en fl:aatkundige befchou-
wing van de vermaardile Nederlanders; ten ein-
de den jongelingen daardoor in te prenten vaste
grondbeginfelen, welker gemis den mensch aan alle
zvvakheden en misdrijven blootftelt. (*)
Eene
G. üE WAL, t. a. pl. bladz. 98—102.