Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 65 ^
van eene meerdere toepasfing aller wetenschappen op
het Vaderland te geven , en meer tijd aan dc be-
oefening van deszelfs Gefchiedenis te doen inrui-
men. *
l>. Door hare Afdeelingen (Departementen) uit te
noodigen tot het vormen van kweekelingen tot On-
derwijzers, in kundigheden, onzen landaard meer
nut aanbrengende, dan de beoefening eener vreemde
taal aan de zoodanige verfchaft, die dezelve, naar
den waarfchijnlijken loop huns aanftaanden levens,
niet noodig hebben. Uit het bovengaande blijkt,
dat wij hieronder rekenen de Teekenkunde, toege-
past op de Werktuigkunde, en op de Bouwkunde
van huizen, molens, fchepen, enz. alles ingerigt
naar de plaatfelijke behoeften. — Dit echter wordt
alleen als een ftaal opgegeven; en men zoude, onder
anderen, eene meerdere verbreiding van Landbouw-
kundige gronden en Stuurmanskunst onder dezelve
kunnen opnemen.
c. Door eene Bloemlezing uit onze beste oude en
nieuwe Dichters te doen vervaardigen, en wel van
zoodanige ftukken, als gefchikt mogten geoordeeld
worden tot opwekking van Vaderlandsch ge-
voel, Menfchenliefde en andere voortreffelijke deug-
den. (♦)
d. Zelfs bij den g.ehikkigften uitflag van al de
voorgedelde of^ nog doelmatiger middelen, doet zich
eene zwarigheid aan ons op; zij is deze : Hoe
goed de grond op de fcholen of door de Onderwij-
zers gelegd zij, de opbouw, die alleenlijk wer-
king doen kan, zal bijna altijd achterwege blijven,
indien men de jeugd, bij het ophouden van het ei-
genlijk onderwijs, geheel loslaat. In dien leeftijd
immers opent zich voor jonge lieden eene nieuwQ
we-
O Siege nb eek, t. a. pl. blaJz. 257-259 en 263.
Men bedoelt hier door eene Bloemlezing niet eene ver-
zameling van uittrekfels, in den fmaak eener Ckresta,
mathie, of als de Verhandeling van j. de vries, CsdQ
en 4de Deel der Maatfchappij van Taal- en Dichtkun-
de) maar eene verzameling van geheele dichtflukken^
E