Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
5®. Bij dît alles achte men de inededeelni;r eenèf
lang gekoesterde gedachte hier niet ten onpasfe. —»
Onze Voorvaderen bewezen hunne hulde aan de,
voor 's Lands welzijn , gefneuvelde helden, door
duurzame blijken hunner erkentenis ; Dichters en
Schrijvers olidei-vinden thans nog de opwekking,
welke het befchouwen van praalgraven of gedenk-
zuilen geeft; wij alle naderen nog met eerbied de
ontzag inboezemende graflieden van roemrijke man-
nen. Zouden dc gewigtige dagen van 1813, of de
flagen op Dogger^bauk en voor Algiers, geen ge-
denkteeken verdienen ? Is er in de nieuwe Gefchie-
denis geen inboorling eene deftige zuil waardig,
om in de nieuw aangelegde wandelplaats der Hoofdk
ftad, door g a b r i ë l s beitelkunst, bij den land-
maat cn vreemdeling verhevene aandoeningen op te
w-ekken ? En zou dit alles toch ook niet eenen veel-
vermogenden invloed op de jeugd hebben ? (♦)• Wij
erkennen, dat het alleen onder de zijdelingfche be-
moeijingen der Maatfchappij of harer Leden, tevens
in andere kringen arbeidende, kan gerangfchikt wor-
den, en wij Hipten daarom ook deze punten Hechts
aan, ten einde te fpocdiger tot die middelen over
te gaan, welke wij oordeelen onmiddellijk onder
haar bereik te zijn.
Uit den toon dezer Verhandeling blijkt, dat wij,
al werkende, eenige Iioop op eene goéde Haging bij
de jeugd hebben opgevat, wanneer Onderwijzers ert
'ouders van het hooge belang der Natie bij de op-
wekking van Vaderlandsliefde en den publieken geest
zoodanig doordrongen werden, dat zij, aan de eene
zijde, eenige vooroordeelen opofferen, en, aan den
anderen kant, eenige moeite daartoe wilden aanwen-
den. Hierin zou de Maatfchappij, onder anderen, op
de volgende wijze behulpzaam kunnen zijn:
a. Door op hare eigene fcholen, gelijk weleer
met het verbeterd onderwijs, weder het voorbeeld
van
C) G. DE WAL, t. a. pl. bladz. 184 en 185»