Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
feien en de kracht onzer Vaderlandsliefde. Daartoe
zou kunnen llrekken:
1°. Eene niet te lang vertraagde, maar ook niet
plotfeling bewerkflelligde, verandering van het groo-
te aantal Icost- en dagfcholen, alwaar bij uitllek
eene, en wel dezelfde, vreemde (nu de Franfche)
taal onderwezen wordt , tot een kleiner getal uitge-
breidere inrigtingen, in welke alle meest noodige
levende talen en andere wetenfchappen , naar de
plaats hunner vestiging gewijzigd, beoefend wer-
den , met het oogmerk om het overwegende van
ééne vreemde taal te doen wegvallen en de kennis
aan alle te doen toenemen.
a°. De aanwending van het gezag, aan vele Le-
den der onderfcheidene Departementen van de Maat-
fchappij : Tof Nut van 't Algemeen, in verfchil-
iende ileden opgedragen , over de ■ Stads- en Armen-
fcholen, alwaar men een dadelijk begin met de toe-
pasfing onzer denkbeelden, op bladz. 32—36, enz.
vermeld, zoude kunnen maken. (*)
3°. De aanwending van den invloed van fommige
Leden derzclve Maatfchappij op de overige feholen.
Godshuizen en andere inrigtingen van onderwijs,
ten einde, zoo veel mogelijk,
in den geest dezes te
werken , indien zulks aldaar niet reeds gefchiedt.
4°. De aanwending van denzelfden invloed op de
aanzienlijke ISiaatfchappijen in het Vaderland, ten
einde door den aard van derzelver Prijsvragen daar-
toe bij voortduring bij te dragen : zoo lokte de Held
van Do^gershank, onder anderen, in den jare 1815
alle foorten van talenten uit, ten dienste des Va-
derlands; en fchoon de Schilderkunst miste in hare
proeven is daarom de hoop niet verloren, dat, bij
eene nadere uitfchrijving voor de historiëele Schilder-
kunst, it>aien men eenige waard:ge gebeurteuisfen
ter keuze of gaf, het oogmerk zoude bereikt worden.
5". Bij
(♦) Namelijk voor zooverre, hier of daar. de Vader-
landfche Gefchiedenis mögt veronacntza;imd worden.
Op dè Hoofdftad en verfcheidene andere plaatfen is
dit punt niet toepasfelijk.