Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
6a ^
deels juist gevestigd daar, waar de kwaal het ergite
is, niet maken ! — Dan, wijl dit punt in andere
Werken opzettelijk behandeld - is, Hippen wij het-
zelve flechts, als ter herinnering, aan, cn gaan tot
de vüorfrelling der ons niet minder uitvoerlijk fchij-
nende middelen over. '
De invloed, welken de Maatfchappij: Tot Nut van
V , federt men harer oogmerken regt deed,
ten aanzien van het onderwijs, op 's Lands Hooge
Belturen heeft mogen genieten, is gewis niet ver-
minderd ; het welbegrepen eigenbelang van wettige
troonen, bezeten door wijze Vorsten , vordert zelfs
eene krachtvolle Vaderlandlievende Natie. Dit za-
gen wij aan Spanje, Kus land en Pruis fen. Na-
poleons benden ondervonden zulks en erkenden :
'Een volk is onverwinnelljk, hetwelk, onwrikbaar
in zedelijkheid, mee yerjlagen wordt bij de be-
fchouwing des geVaars, en dat zijne voortduring
duet afhangen van de voortduring zijner ze-
den. (♦) Hierom kunnen de pogingen om, ook van
Hooger Hand, den Vaderlandfchen geest, taal en
zeden bij voortduring en met vermeerdering van
middelen op te wekken, noch nutteloos, noch on-
aangenaam zijn bij een V^orstelijk Huis, dat te allen
tijde was, en nog heden ten dage een voorbeeld is van
aloude zedigheid in wande] en defdge zuinigheid
in hofhouding. Volgde elk naar evenredigheid zulk
eene leefwijze; vermeed ieder, in zijnen kring, alzoa
overdrevene weelde, dan kon er nog mjer dan nu,
;ot aanmoediging van inlandfche kunsten en we-
tenfchappen, en ter uitoefening van doelmatige wel-
dadige menfchenliefde, overfchieten. — M'^illen wij '
waarlijk weder geacht zijn onder de volkeren, dan
moeten wij hen, als weleer, verftommen, door een
zedig voorkomen (f) bij den grootfchen ftempel on-
zer daden, door de verdiensten onzer voortbreng-
fe-
Relation circcnjlanciée de la Campagne de Rusfie
eii 1812, par e. la baume, fecönde édition.
Cf) Men denke hier aan den indruk, dien de Spaans
fche Gezanten gevoelden, toen zij dc eenvoudigheid on-
zer Staatsregenten aanfehouwden. J. de wit maakte!
geenen minderen indruk, fchoon hij bij Vorstelijke magK,
zonder pracht leefde.