Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
Men zoqke onpartijdiglijk het antwoord in zeer
vele huizen, en men zal zich bedroeven, dat het ge-
Juk der beminnelijkfie helft der menfchen zoo jam^
merlijk verwaarloosd en bedorven wordt. (_*)
De fchitterende berigten der Schoolhouderesfen en
de fchoone beloften van veelvuldig onderwijs moer
ten niemand verblinden.* De eerfte vraag is: Wordt
het beloofde onderwijs gegeven ? de tweede: Is het
doelmatig ?
Men belooft onderwijs in Franfche , Nederduit-
fche en meerdere talen, de onderfcheidene deelen der
Gefchiedenis , de Aardrijkskunde, het fchrijven en
rekenen, mitsgaders eene volkomene oefening in
plle foonen van handwerken en alle nuttige en ver-
aangenamende onderwerpen , alsmede muzijk, dan-
fen en teekenen, welke laatste, benevens de vreem-
de talen , echter niet als onder het eigenlijk fchool-
onderwijs gerangfchikt fchijnen.
Onderzoeken wij elk dezer punten kortqlijk: Dp
beoefening der Nederl^indfche taal wordt zeker meer
dan Yoormaals aangemoedigd, doch is nog niet alge^
meen genoeg tot alle ftanden doorgedrongen, daar
vele vrouwen in hoogere kringen de Franfche bezi-
gen ; en al de nadeelen, hierboven gefchetst, uit
het bij voorkeur beoefenen eener vrpemde taal
voortvloeijende, bij meisjes uit die geilachten,
daan-an zoo veel te meer het karakter beder-
vend gevolg zijn, omdat zij nimmer in de volftrekte
noodzakelijkheid geraken om de Vaderlandfche te b&-
öefenen, of weder te keeren tot de fraaije Letteren
van eigenen bodeiti;^rwijl eindelijk de mindere be,
kwaamheden, ofjtmuagcne onkunde, van fommiga
Schoolhouderesfen in de gronden der genoemde vreem-.
de taal liet onderwijs in dezelve nog zeer gebrekkig
doen zijn, en de vorming van den fma^k geheel
yergctqn \yordt.
De
" C*) fpreekt van zelf, dat er op dezen regel
vcreerende uitzonderingen beftaan, even als op oen
volgenden; en daar ontwaart men dan ook, wat eene
goede moeder of Onderwijzeres Qp de vorming harwr
^ i<iüchtg|;5 of leerlingen vefpiag,