Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
^ 54 ^
dige bcfchaafdheid, cn laat te weinig tijds over tot
de vorming van het.verftand, het hart en een dege-
lijk huishoudelijk Icarakter; en door dit gebrek ver-
liezen zij den eerbied, welken de man gaarne en
gltijd voor de waarlijk belchaafde vrouw koestert:
de teekenen van achting, welke men het fchoon
gedacht bewijst, worden veelal niet meer dan de
opvolging eener mode, of een middel om deszelfs
goede luim te doen voortduren.
Het meisje, dat in het bloeijendst van haren leeftijd
niets meer dan geflachtliefde heeft kunnen opwekken, —
tot hetwelk de jongeling flechts door neiging tot de
fekfe genaderd is, — dat geene innerlijke waarde ge-
noeg bezit om zich tot zijne vriendin te verheffen,
door tevens zijne achting te verwerven, zal zelden
eene waarlijk gelukkige vrouw of eene achtingwaar-
dige burgeres worden. Tot het winnen en behou-
den van die achting, in zulk eene naauwe betrek-
king , behoort niet flechts de verftandsontwikkeling,
die de gezelfchappen, maar ook die, welke den
huisfelijken omgang aangenaam maakt, en bovendien
eene zedigheid en kuischheid van ziel en verbeel-
ding, en eene gelijkmatigheid van gedrag, welke geene
luimen ontluisteren mogen; daartoe behoeft zij eene
ingetogenheid en huisfelijkheid, welke nog door te
veelvuldige omftandigheden benadeeld worden.
Immers, om de woorden van een geliefd Schrij-
ver (*) over te nemen: „ De moeders hooren gefta-
„ dig van eene befchaafde opvoeding des vrouwelij-
„ ken geflachts, — — en — — geven zich alle
„ moeite om harer dochters deze befchaafdheid van
„ geest te (doen) geven ; dat is: eene Franfche
„ vrouw of Franfche fchool befchaaft van het vijfde
„ jaar bij het meisje den geest en de Dansmeester
„ het ligchaam. Na eenige jaren begint het onder-
„ wijs op het klavieren in het teekenen, Aardrijks-
j, kunde en Natuurlijke Gefchiedenis. Het meisje
is twaalf jaren; fpeelt en zingt; fpreekt cn leest
,, Fransch ;
C*) Nuttig en Aangenaam Leesboek voor het Vrou-
1/felijk GeJIaeht, van August lafontaine, 1. D.
^de Afd. Over de befehaafde Qpvoeding va» het Vrov-
' Qeflaqh(.