Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 53
behoeven, daar het toekomstig lot en de maat-
■ fchappelijke rang niet zeUen, zelfs tegen der oude-
ren oogmerk, door onverwachte omftandigheden be-
paald worden.
De man kan niet alleen mensch^ vader, echtge-
noot wezen, maar moet tevens Regtsgekerde, Ge-
neesheer, Kunstenaar en dergelijke zijn, en be-
hoeft tot dit alles kundigheden, die de opvoeding
moeijelijker maken, daar men zoo ligteliik in de
keus der onderwerpen kan mistasten; doch voor de
vrouw is er in alle maatfchappelijke rangen niet
meer dan déne loopbaan. Alle vrouwen hebben,
flechts édne beflemming: namelijk vt ier.dinnen,
echtgenooten , moeders en opvoedflers te worden.
Daaitoe bedeelde haar de wijze vSchepper rijkelijker
met zachtheid, toegeeflijkheid, geduld en fpeknd
vernuft; bevrijdde haar van alle bezigheden, die geen
uitfl:el zonder fchade voor het algemeen gedoogen ,
of tot welke uitnemende fterkte, moed en aanhou-r
dend diep nadenken vereischt worden; daartoe vorm-
de Hij voor haar den huisfelijken kring, die onein-r
dig minder verdriet oplevert, dan alles, wat daar-
buiten is; die geene onverzadelijke begeerten op-
wekt , maar dadelijke belooning 'fchenkt voor elke
goede poging, en duizende kleine aanleidingen toe
zelfvoldaanheid aanbiedt; ja, In welken men het bijna
in zijne magt heeft, gerust of ten fpel der hartstog-
ten » gelukkig of rampzalig te leven.
Deze waarheden zijn zoo eenvoudig , zoo blijk-
baar ontegenfprekelijk, dat men bijna zou durven
vastftellen, dat de opvoeding der meisjes naar dezelve
fteeds zoude ingerigt worden; en, echter, maakt een
blik op de meeste, verreweg de meeste, vrouwen,
die ons omringen, eene toetfing daarvan, ook uic
het Nationaal oogpunt befchouwd, noodzakelijk.
Het meisje is beftemd om vriendin te worden.
De Natuur gaf haar daartoe een medelijdend, deelne-
mend hart, vernuft en een fljn gevoel vbor alles,
wat anderen welgevallig of onaangenaam is. In fte-
de nu, dat wij, bij de thans heerfchende wijze van
opvoeding, dezen aanleg zien ontwikkelen en ten
göede leiden, bepaalt zich die opvoeding tot uitwen-
D 3 di-