Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^
«al deze tvviifeling volkomen oplosfen. Men hebbe
flechts de ondervinding te raadplegen, en zich te her-
inneren , welk een bekwaam en waardig Staatsman
de geheel van Vaderlandfchen geest vervulde j a c o b
CATS, otl'choon hij eene volftrekt Nederlandfche
opvoeding genoten had, en eerst later, door bui-
tenlandfche reizen , met vreemde zeden bekend ge-
worden was, geweest is.
Dat men dan zorge voor inlandfche Onderwijzers ,
die, aan grondige geleerdheid, goede zeden en een
Nederlandsch gemoed paren; dat men het oog bou-
de op derzelver onderwijs , gefprekken en gedrag ,
ten einde, nevens de overige noodige zaken, de op-
wekking van Vaderlandsliefde en volksgeest niet ver-
geten worde; dat men zich, naar den raad van kun-
dige mannen , eene doelmatig zamengeftelde boek-
verzameling aanfcTiafFe; en de hoop op eene fchoo-
ne uitkomst en heerlijke belooning van goeden wil
zal niet te leur gelleld worden.
Van dc meisjes der aanzienlijkflen en gegoeden
uit den middelfland.
Uit al het bovengaande blijkt, dat wij, behalve
de opwekking van volksfierheid, ter herftelling van
het Nationaal karakter, eene opvoeding, naar de toe-
komstige beikmming der kinderen ingerigt, hoogst-
noodzakelijk achten ; dewijl daardoor veel van het
nadeelige uitheemfcbe als nutteloos zoude wegval-
len , en de band tusfchen de burgers van Nederland
te fterker worden toegetrokken.
Ook die van het vrouwelijk geflacht , hetwelk
zulk eéïien onberekenbaren invloed op de zeden der
volken' en het geluk van derzelver burgers uitoe-
fent, moet dus, volgens ons inzien , met een zorg-
vuldig oog befchouwd en aan denzelfden regel on-
derworpen worden; dat is: men moet ook de meis-
jes opvoeden voor have aanfl:aande beftemming in de
maatfchappij.
Bij het mannelijk geflacht is het dikwerf niet te
voorzitfn, wat het kind in deszelfs loopbaan zal
be-