Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 51 ^
j, Vaderlarid thans onder zijne befchaafde kindefefl
„ tellen mag; maar zegt mij ter goeder trouw, kunt
„ gij gelóoven, durft gij llaande houden, dat deze
„ alleen door de mode gevormd zijn; dat men dit
„ laatste, dit voorname gedeelte der ware wellevend*
„ heid, aan de voorfchriften of aan de navolging det
,, buitenlanderen te danken hebbe? Neen! zij zijrt
„ het voornamelijk, die, terwijl zij uw ligehaant
„ en uwe kleederen eene betere of flechtere gedaan-
i, te deden aannemen, uwe aandacht van uw hart ert
„ van de deugd aftrokken ; zij gewenden u, alles, wat
„ te lastig en te laag geoordeeld werd, aan anderen
„ over te laten; meer aan uwe uitfpanningen dan aan
„ uwe bezigheden u te verflaven; en' meer moeite te
„ doen om uw geld vrolijk te verteren, dan om het eer-
lijk te winnen'en zorgvuldig te bewaren. Van
„ hen hebt gij geleerd, in de gewigtiglle oogenblik-
„ ken zelfs, niet ernstig te zijn en de heiligde
„ banden, door welke de Godsdienst, de Natuur of*
„ de echt u verbonden hadden , als beuzelingen aan
„ te merken. Met één. woörd, zij hebben velen
„ in zoo verre doen ontaarden vaii de zeden en
„ deugden hunn.er Voorouderen, door welke, naar
„ algemeene overeendemimng, onze Staat is geves-
„ tigd en groot geworden, dat indien zulk eene
„ hervorming en befchaving voortduurt, onze Staat
s, deszelfs inwendige ontbinding niet kan ontwij-
„ ken."
„ In zoo Verre weegt het kwade liier het goeda
„ over! Gij kunt dan zelve oordeelen in hoe verre
„ zich uwe achting — uwe erkentenis moet uit-
„ drekken omtrent dezulke, van welke u dit be-
,1 derf onder een fchoonfchijnend voorkomen het
5j meest wordt toegebragt! "
Misfchien rijst evenwel bij hem, die al het bo-«
vendaande toedemt, de twijfel op, of men, zondek
de, bij de fraaije wereld, thans heerfchende zeden
en manieren in den hoogstmogelijken graad te be^
Zitten, wel flagen kunne in de daatkundige loopbaan ,
waartoe hij zijne zonen bedemt, en of dus de op-
voeding door vreemden, dien toon meer dan in-'
Undfche Onderwijzers meester, niet een noodzake-«
lijk kwaad zij geworden? Een weinig nadenkend
D i