Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ So ^
^ woord, een regte Hollander is gebleven? Is een
„ Franschnian, is een ander, die zich vyonder beval-
„ lig weet voor te doen , verpligtend is in zijne
„ uitdrukkingen en verkeering, behagelijk in de ge-
j, zelfchappen, maar wiens verdiensten ook hierin
„ alleen, of voor het grootlle gedeelte, beftaan, is
„ zulk een voortreffelijker in zich zeiven ? Is hij
), een nuttiger lid der maatfchappij ? Heeft hij meer
j, regt op uwe achting, dan uw evengemelde Lands-
„ man? Oordeelt wel, mijne lezers! en laat u niet
j, langer door den fchijn te deerlijk verblinden ; laat
„ het ouderwetfche, dat wezenlijk goed is, niet lan-
„ ger verachtelijk zijn in uwe oogen. Indien zij,
„ welke gij als uwe leermeesters veelal bewondert,
„ als uwe voorbeelden ter navolging neemt, bij hun-
„ ne befchaafdheid eene ware wellevendheid voeg-
„ den , zii hadden eene gegronde aanfpraak op uwe
„ achting; zelfs op uwe erkentenis, zoo zij u, in
„ uwen pligt omtrent god, uwen naasten en u zel-
j, ve grondiger onderwezen, of geleerd hadden een
„ vrolijk en genoegelijk, maar teffens deugdzaam en
„ gelukkig, leven te leiden: hierin befliaat de ware
„ 'wellevet'Uheici; maar maakt deze eenigerwijze het
„ onderfcheidend kenmerk van de Franfche Natie uit?
„ Is deze wellevendheid bij de voornaamfte, bij de-
„ gene, die zich het meest toeleggen om hunne we-
„ reld te verllaan — — — het meest te vinden?
„ Deze zaken kunnen vereenigd gaan; zij bèhooren
„ zelfs tot elkander en zijn ook wel vereenigd;
„ maar hoe zeldzaam treft men dezulke aan, die,
„ bij eene (algemeene) vriendelijkheid, een welmee-
„ nend hart; bij verpligtqide uitdrukkingen , eene
„ ongeveinsde opregtheid, een onveranderlijk voorne-
„ men bezitten om niemand te beleedigen, niemand
„ eene kans af te zien; maar zoo gelukkig te ma-
„ ken, als in hun vermogen is; die de naauwkeu-
„ rigfte voorfchriften van welvoegellikheid in acht
„ nemen, maar hunnen pligt bovenal laten gelden;
„ en daar zij zich door toegeeflijkheid fchikken naar
„ de verkiezingen en het genoegen van anderen, ech-
„ ter nimmer zich-zullen laten bewegen, om opzet-
„ telijk tegen de betamelijkheid, tegen g o d , of tegen
„ zich zelve te zondigen ! Oordeelt zelve, hoe vele of
„ hoe weinige zulke achtenswaardige voorwerpen ons
„ Va-