Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ^ 49 ^
fl ï; aV IJ K XIV, en Enge/and tevens, aan den\ dag^
gelegd? Zou hij waardiglijk kunnen voorrtellen ea
ontwikkelen, wat er toe vereischt wordt, indien een
klein, reeds meer dan half ingenomen, Gemeenebest
zich zal blijven verweren tegen twee magtige Rij-
ken ? Neen! dat kan hij niet! Dat kan alleen de
medeërfgenaam van der Vaderen roem; de man, die
zelf belang heeft in den bloei des volks en de braaf-
heid dergene, wier opvoeder hij is, en wier onder-
hoorige hij eens zijn zal.
Het is waar , de jonge buitenlander bezit mis-
fchien eenen meer gevormden uiterlijken toon , meer
zweem van wellevendheid; maar, mist ook zeer dik-
werf ongelijk meer aan wezenlijke kunde. En is
die uiterlijke toon, die fchijn van befchaafdheid
dan alles ? Bevatten die zoo veel, als men in deze
dagen aan dezelve hecht ? De Schrijver van de
verdediging ' der eer onzer Natie oordeelt er dus
over: (*)
Wij erkennen (zegt hij) de voordeelen der be-
i,, fchaafdheid, en belijden gaarne, dat onze Natie
„ door den tijd merkelijk befchaafder en zachter is
„ geworden; dat dit het gevolg is van verzekerde
Vrijheid, langdurigen vrede , bloeijende!^ koop-
„ handel, gewenschten overvloed, en wij willen ev
„ gaarne bijvoegen: van eenen langdurigen omgang
„ met andere Natiën , in het bijzonder met den
j, Fi-anschman, die in dezen uitmunt. — Maar is een
j, Franschman even daarom een zoo veel voortreffe-
,, lijker wezen dan een Hollander; zelfs dan een
„ Hollander, welke voor de uiterlijke befchaving nog
minder vatbaar geweest is; maar die met al zijne
„ ingebeelde ruwheid eene rondheid van aard, eene
„ reinheid van zeden, eene deftigheid van gedrag
■j, paart; — die bij zijne aankleving aan zijne Vader-
j, landfche gewoonten, wetten en Godsdienst , eene
edele zucht v<)or de Vrijheid, eene nijvere kloek-
„ heid in zijnen handel, eene onbezwekene trouw ,
), een welberaden overleg in ontvangst en uitgave,
„ eene gulle herbergzaamheid, eene liefderijke me-
„ dedcelzaamheid aan ellendigen voegt; die, met éérl
j, woord,
(♦) Engëlbërts, t. a. pl. ade druk, bladz. 88.
D