Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
vaiikelijk gevestigde' grondbeginfelen, mogen zij dé
geneugten van andere Hreken, in derzelver bronnen,
genietingen en gevolgen, leeren kennen. Is hun oor-i
r. .y '-^C '' ontwikkeld, is de oude Vaderlandfche kiem gewor-
' ttld , zoo zal reizen hun verftand befchaven , hm>
'' ^ J; ne ervating vermeerderen , en hunnen geest verfrdai-
jen; rijk in kennis zullen zij wederkeeren , met de
overtuiging: dat niet alles goud is, \Vat op een'
^'K^r' verren ufftand zoo ichoon blinkt.

fM liet middel, om al het opgefomde nadeel voor fe
komen en gelijke talenten als nu aan te kweeken,
js, onzes inziens, nog eenvoudiger en meer öogeri-
blikkelijk uitvoerbaar, dan het hier boven aan den
burgerkring aanbevolcne. — Het beftaat in de alge-
meene navolging der verkiezing van fommige, die
fj"! tot Huisonderwijzers aannemen jonge Landgeiioó-
teii , beftemd tot Leermeesters op de Latijnfche
icholen, en die hunne akademifche loopbaan vol-
brrrgt hebben.
]3an toch zal de Latijnfche taal met de daariaart
verknochte kundigheden hun althans niet min gron-
dig onderwezen worden. Dan zal geen zedelijk llecht
voorbeeld hen zoo ligt bederven, want men is in de
mogelijkheid, om onbetwijfelbare getuigenisfen omtrent
den aanftaanden Opvoeder te bekomen; tlah zal de Va-
derlandfche geest hnn niet ontroofd, maar bij hen
aangekweekt worden. De jonge Leermeester, nog
ven'uld met der Hongleeraren welfprekend gemaalde
tafereelen onzer Nationale grootheid, zal der kin-
deren Nationalen geest vormen, zal door eigene op-
fetogenheid over de daden der Vaderen hunne veCr-
racht ftijven. — Eene warme voordragt zal hel!
vuur van ziel in ziel doen vloeijen, en ten minfte,
bij verdere doelmatige opvoeding , de eerste aanlei-
ding, tot herkrijging onzer aloude ktacht, de be-
wondering van het inlandfche fchoone en den lust
tot navolging van hetgene goed en braaf was , op-
wekken. Hoe zou een vreemdeling dat kunnen?
Als hij Nederlands glorie moet erkennet! , fiuit
hem dikwerf de fchande zijns eigenen Länds. Zou,
bij voorbeeld, een Franschman in ftaat zijn, ow;
'met geestdrift en waarheid, regt te doen aan onze
ftandvastigheid, in tJollands verdediging tegen.lo-