Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 47
hün Vaderland voor dezelve in geneugten onder-
doet , en de hoogachting voor den grond hunner
geboorte is ondermijnd! — De volgende aanmerking
is van niet minder gewigt.
De vreemdeling, met onze taal en derzelver voort-
brengfelen onbekend, is onbekwaam, die onder de
Oogen van anderen te brengen. Hij mist de noo-
dige boekenkennis om Hollanders te vormen; hij is
niet in de mogelijkheid, om hunnen fmaak, ook door
Nederlandi Fraaije Letteren, te befchaven, en dus
doet hij, (ik fpreek thans van de beste Gouverneurs)
wat hij kan; lij neemt'uitlandfche Dichters en Ge-
fchiedfchrijvers , ondervv^ijst uitlandfche moraal, en ,
door zijn voorbeeld, vreemde' zeden; en zoo wor-
den uwe zonen, fchoon opgevoed binnen onze land-
palen , vreemdelingen, zoowel met betrekking tot
hun hart als grondbeginfelen en verftand. (*}
Deze als vreemdelingen opgebragte jongelingen
zijn nogtans, door hunne geboorte, opvoeding en
betrekkingen, beltemd om Nederland te helpen be-
fturen. — Indien iemand, zij zijn de naaste, ter
vervulling van ftedelijke, regterlijke en Landsrege-
ringsposten ; zij zullen eenmaal tot Nederlands
voorfpoed of bederf, al naar den geest, dien zij be-
zitten , medewerken; zij moeten dus echt Neder-
landsch denken; het wankelen toch tusfchen veler-
lei neigingen brengt niets dan eigenbelang van de
laagfte ïbort hervoort.
Wij willen hiermede geenszins beweren, dat de
kennis van buitenlandfche zeden en gebruiken ge-
vaarlijk zoude zijn, of als fchadelijk, in jongelin-
gen van den vooronderftelden rang, moet befchouwd
worden; wij achten dezelve, zoowel als de kennis
van meerdere levende talen, voor hen onvermijde-
lijk noodzakelijk ; maar wij willen, dat zij die zeden
en gebruiken op de plaats zelve zullen zien, het-
gene hun tevens gelegenheid zal geven, om het zui-
ver taaleigen van andere Landen te bekomen. Als
jongelingen, met Nederlandfche gevoelens en aan-
van-
(♦) Sie gen beek, t. a. pl. bladz. 6 en 250—355.