Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
l!
4ö ^
- Het ecrstgeiioemde en ergfle kwaad is dus volkcü
men geweken, en evenwel verkiezen vele Voorna-
men het andere te laten voortduren. Er zijn, wel
is waar, redenen, die het huislèlijk onderv»'ijs verkies-
llik boven dat op de feholen doen zijn, dan er be-
iiaan ook tegenovergeflelde; — De eerste kunnen
fommigen ouders gewigtiger daii de laatlle voorko-
men. Elk moet zijne verkiezing in dezen volgen,
omdat beide, wel ingerigt, derzelver zeer goede zij-
den hebben, zonder dat het kwaad, thans aan me-
nig huisfelijk onderwijs verbonden, daarvan onaf-
fcheidelijk is.
Dit H-aad is gelegen in het bezigen van bui-
tenlanders.
Wij zullen niet ophalen van de onzekerheid der
zedelijke waarde van diegene, aan wie gij, belang-
rijke Voornamen! uwe dierbare panden toevertrouwt;
van de mogelijkheid, dat medelijden óf kwade trouw
hun aanprijzende getuigfchriften fchonken; van de
waarfchijnlijkheid, dat Hecht gedrag of onkunde hun
den weg ter bevordering in hun vaderland floten,
en hen noopten om elders fortuin te zoeken. AVij
Hellen zelfs vast, dat iiwe nafporingen niet vlugtig,
maar naauwgezet gefchied zijn; dat gij voldoende
bewijzen voor de regtfchapenheid des aangenbme-
nen vreemden Gouverneurs verkreegt. Maar zijn
daarmede de zwarigheden opgeheven ? Neen ! de
fnan is geen Nederlander. Het is zijne fchuld
niet, dat zijne zie] blijft hangen aan 'de Hreken
waar hij werd opgevoed; dat hij de lagciiende Fran-
fche of Duitfche landouwen of de mt^èflueufe Alpen
betreurt; dat hij met minachting nederziet op dit
laag, waterachtig gewest. Het is zijne fchuld niet,
dat hij blijft hunkeren naar de vrolijke landelijke
danfen en den boertenden toon zijner medgezellen;
dat hem de ernst en flilheid des Nederlanders ver-
velen ; maar hij kan dit alles flechts kwalijk ver-
bergen ; bi-i den besten wil, fliraalt het nu en dan
door; uwe kinderen hooren, in dien leeftijd , waar-
in de verbeelding eenen enkelen trek tot een tafereel
uitwerkt, andere ftreken, andere zeden, voortreffe-
lijker dan de onze, roemen; zij leeren denken, dat
huB