Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 45
alles, bijgedragen, om een tal van buitenlanders tot
Huisonderwijzers herwaarts te lokken, welke, aan
meerdere kennis van Landen en talen eene befchaafd-
heid van uiterli-ik gedrag parende, in veler oogen
waardig geacht werden, om ten voorbedde te Itrek-
ken van die jonge lieden, welker beflemming het
was, als mannen, door bevallige manieren, in ilaat-
kundige loopbanen te fchitteren. In die dagen kon
men alleen van twee kwaden het minste kiezen;
■men moest zijne kinderen op kwalijk ingerigte fcho-
ien zenden, waar zij weinig befchavende wetcn-
fchappen leerden en geene goede manieren verkre-
gen; of men moest hen overgeven aan de leiding
van vreemdelingen, uit andere Landen hierhenen ge-
komen , en geene waarborgen aanbiedende voor hunne
zedelijkheid en waarlijk goeden wil. — Toen de
keus alzoo Hond, was het loffelijk, uit liefde voor
zijn kroost, aanzienlijke kosten te doen, en een
gedeelte der huisfelijke" vrijheid op te offeren; dan,
het eerfte kwaad is verdelgd. AVij kunnen en mo-
gen nu trotsch zijn op een lager onderwijs , zelfs
met de bewondering van Franfche, opzettelijk tot
onderzoek van hetzelve herwaarts gekomene, Ge»
leerden bekroond.
De belagcheliike pedanterij en fchoolvosferij zijn
met plak en troon uit alle Hedelijke fcholen ver-
dwenen; de Onderwijzers in de voornaamlle plaat-
fen des Lands zijn thans beniinnelyke, welonder-
wezene en uiterlijk befchaafde mannen, die zeer
goed verftaan, wat zij weten, en tevens gevoelen, dat
hunne wetenfchap een wel nuttig, maar klein deel
uitmaakt van het gebied der menfchelijke kennis. —
Mannen, die menfchenkennis aan talenten paren, op
de voortreffeli-iklte wijzen van onderrigt ernftig na-
denken en dezelve gretig toepasfen. — En, hoezeer
rot zulk eene hoogte opgevoerd, trekt men nog de
volmakende hand geenszins af van deze inrigtin-
gen ter vorming van het opkomend geflacht.
De geleerdfte mannen werken er aan ter meerdere
verbetering; Maatfchappijen houden er zich mede
onledig, en van 's Konings wege mag men alle
aanmoediging, reeds plegtig door denzelven toege-
zegd , ook voor het platte land verwachten.
Het