Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 ^^
Toort van drift voor vermeerdering van kennis be-
komen , welke waarfchijnlijk de voedlter is van de
menigvuldige Verhandelgezelfchappen, vooral te Am-
jlerclam onder jongelingen in gebruik. Aan deze
geve men eene gepaste leiding. Menig Onderwijzer
is de vriend zijner leerlingen en nergens gelukkiger
dan onder dezelve; hoe vele van zulke Onderwij-
zers zouden niet gaarne, tegen fchadeloosftelling van
kosten , éénen avond in de ^veek aan de verdere lei-
ding hunner lievelingen toewijden en hunne latere
ontwilckeling befturen ! De jongelingen , die in de-«
zen tijd als kinderen hunnen Leermeester hebben
leeren beminnen, zouden gaarne, met dien ouderen
vriend aan het hoofd , eenen kring zamenilellen,
waarin zij zich in Welfprekendheid, Dichtkunde,
of wat daar anders kan verhandeld worden , mogten
oefenen; zij konden daar nu en dan eene Kunstbe-
fchouwing van hunne voortbrengfelen in de boven
voorgedagene handwerken of kunsten houden. En
zoo zou eerzucht hen bij voortduring werkzaam
doen blijven; de vriendfchapsband, in teederder dagen
op de feholen gelegd, bevestigd; een vertrouwelijke
kring, naar denzelfden fmaak gevormd, voor hun
geheel leven daargefteld; en , bij eene weldoorge-
bragte jeugd, de grondflag voor een gelukkiger leven
cn eenen echt Vader)andfchen geest gelegd worden.
Na aldus onze denkbeelden, omtrent de opvoeding
der kinderen uit den minderen en gegoeden burger-
ftand op het land en den middelftand in de voor-
namere fteden, te hebben medegedeeld, moeten wij,
daar eene doelmatige leiding naar de betrekkingen
der jeugd dient gewijzigd te worden, nu opklim-
ineh tot de voornaamfle ge/lachten in het Va-
derland, "ivelke, door invloed, voorbeeld en vermo-
gen, zoo gevi'igtig zijn voor de zeden en het ka-
rakter der Natie.
Van de aanzienlijkjle jlanden.
De gebreken onzer feholen, de ongefchiktheid
der Leermeesters en de bekrompenheid van het on-
derwijs hebben ongetwijfeld weleer veel, zoo niet
al'