Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 41
Welk eene reeks van nuttige uitvindingen zou uit
^ulk eene doelmatige opvoeding niet kunnen geboren
worden; welk eene ontwikkeling van nu verlorene
talenten daaruit kunnen voortfpruiten; welk eene
verbetering van Imaak in dc oprigting van huizen
en gebouwen daarvan het natuurlijk gevolg zijn Ü
Waarlijk, men moet zich bedroeven, dat dc meeste
zonen van ambachtslieden hunnen tijd verkwisten
aan de Franfche taal, die hun,naar menfchelijke be-
rekening , nergens toe dienen zal, en het beroep,
waarvan zij zullen moeten beflaan, aanvaarden, zon-
der in eenige grdndbeginfelen van hetzelve regelma-
tig onderwezen te zijn.
Dit goede, dit doelmatige onderwijs kunt gij,
waarde Landgenooten! wd niet dadelijk daarllellen,
maar gij kunt er pogingen toe aanwenden. — Gij
kunt te zamen overleggen, welke kundigheden vuor
de plaats uwer woning en de wijze van beftaan het
nuttigfte zouden zijn. — Gij kunt gezamenlijk eencn
Onderwijzer in de Bouwkunde of dergelijke opfpo-
ren, en het geld, voor den Franfchen Meester be-
ftemd, daarvoor fparen. Eene zoodanige aanvrage
zal reeds kweekelingen verwekken, die, binnen wei-
nig tijds, uwen zonen onderrigt in voor hen nood-
zakelijke kundigheden zullen geven; en gij zelve zult
n in die vorderingen meer dan thans verheugen,
daar onnutte taalkennis toch een onvruchtbaar veld
is. (*) Eindelijk, gij kunt uwe kinderen de Va-
derlandfche Gefchiedenis, den Godsdienst, dien gif
belijdt, (en andere in ons Land voordeelige zaken)
meer gezet doen beoefenen. Gij kunt uwen kinde-
ren voorhouden, dat het verre van voldoende mag
genoemd worden, flechts zoo veel van buiten te
leeren als noodig is, om ten gezetten tijde belijde-
nis te doen; en waarlijk, al werd de nu verkeerd
bellede tijd alleenlijk daaraan gefchonken, dan zou
het Vaderland reeds onberekenbaar veel gewonnen
hebben.
Van
(*) Wille MS, Aan de Belgen, Voorberigt ; en
wat in België te dezen waarheid is, zal althans bij ons
op het platte land en in den burgerkring niet falen,
C 5