Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 40
bedoelde flandcn, niet l^unnen leeren in die menigte van
uren, welive pu gewijd worden aan de beoefening
eener taal, die zij niet behoeven, en welke hun daardoor,
genoegzaam dadelijk na het verlaten der fchole, we-
der ontflipt en dus nutteloos wordt! Of, is zulks
(onder weinige uitzonderingen) niet liet geval van
alle vrouwen in den fatfoenlijken middellland cn
daarbeneden ? Is dit niet waar (en men kan op
deze vraag niet te veel letten) met betrekking tot de
jongelingen in onze middelmatige en kleine landlie-
den en aanzienlijke dorpen, waar men Franfche feho-
len vindt?
Men heeft, ja, bij deze dan wel de bovengemelde
verbastering van grondbeginfelen, door gedurige in-
zuiging van vreemde denkbeeldem niet te vreezen;
dan de aanleiding tot een kwaad vooroordeel is ge-
geven , en eene onheritelbare verfpilling van een
kostbaar tijdvak heeft plaats gehad.
Dat elke landman en dorpbewoner uit den bur-
gerkring , wiens zoon hoogstwaarfchijnlijk nimmer
buitcnlandfche reizen doen of uitgebreiden handel
drijven zal, toch overwege, hoe veel meer wezen-
lijk voordeel zijn kind zoude kunnen trekken, zoo ge-
meld tijdvak beileed werd aan de beoefening van
doelmatige en dagelijks toe te pasfene wetenfcliap-
pen; bij voorbeeld: van de Landhuishoudkunde; (*)
van de Stuurmanskunst daar, waar aanfiaand be-
lang deze wetenfchap nuttig kan maken; van de
Wis- cn Werktuigkunde; en, om geene te wijdloo-
pige optelling te doen, van de Teekenkunde, hetzij
dan als doel, of toegepast op de Bouwkunde, van
welke laatfle een ieder, die flechts een klein huis
bezit, vermaak genieten kan, door het zelf beflu-
ren van de uitvoering zijner denkbeelden.
Welk
(*) De oprigting van Leerfchalen voor de Landhuis-
lioiidkunde zoude binnen weinige jaren de jonge Pre-
dikanten in ftaat (lellen, om deze wetenfchap te verbrei-
tien, door, indien men onzen voorflag gehoor gaf, ten
platten lande, hunne verkregene kundigheden mede te
deelcn aan de jeugd. — Het zal wel niet noodig zijn,
iiicr den voordeelifjen invloed op den landbouw, doo^-
?!ulk eene verwisfeling van onderwijs, te betoogen.