Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 38 ^
Ifundige raaatrdiappij, te zamen, het volk uit, dat
voor zijn eigen welzijn een algemeen karakter be-
hoeft. — Dat wil zeggen: de burgers van eenen
Staat moeten zekere zeden en grondbeginfelen met
. elkander gemeen hebben, die hen van andere volken
onderfcheiden en doen afwijken; omdat deze gelij-
kenis naar elkander, cn verfchil van vreemden, een
hechte band is, die de ingezetenen van hetzelfde
Land onderling ten naauwfte verbindt. Ontbreekt
eener Natie zulk eene onderlinge gelijkheid in zeden
en beginielen , dan beflaat er geene wederkeerige
liefde, en zonder deze geene eensgezindheid tegeii
der vreemden openlijken aanval op, of bedekte on-:
dermijning van, de algemeene welvaart.
Is nu de opvoeding, welke gij uwen kinderen op
de feholen of in uw huis doet geven, wel gelchikt
ter handhaving van ons volkskarakter? — Immers
wat is het voornaamfle deel der verllandelijke lei-
ding , die aan uw kroost, buiten het onderwijs in de
allernoodzakelijkfte kundigheden , gegeven wordt ? —
Is het niet het doen aanleeren der Franfche taal ? —
En welk voordeel koopt gij daarvan voor uwe kin-
deren ? — Kunt gij voorzien, dat zij dezelve in hun-
ne broodwinning zullen behoeven , dan is niets doel-
matiger ; maar is het alleen, w/yV zoo iets hefeha-
vir.g heet, denkt dan eens ernstig na over de voor-
en nadeelen dezer foort van befchaving, Lang ge-
leden fcheen de kennis der genoemde taal een teeken
van bijzonder zorgvuldige opvoeding te zijn, en deed
dezelve het vermoeden ontftaan, dat men van goede af-
komst was: zulks kon toenmaals misfchien ter be-
vordering ftrekktn; maar nu ieder Fransch ipreekt,
is het voor den zoon eens burgermans geen vrij-
geleide meer tot hoogere kringen. Met welk doel
kwist gij dus kosten en tijd aan de kennis dier
fpraak? — Gij zegt misfchien: zij geeft gemak in
den omgang met vreemden. — Toegeftaan , indien
dat het lot uwer kinderen zijn moet; maar laat hen
dan meer talen leeren, dat zal hun nog meer
gemak fchenken, en — hen daarenboven behoeden
voor het denkbeeld, dat het Fransch de édnige wel-
luidende en bevallige fpraak zij, cn het volk, waar
zij te huis behoort, de volmaaktfte Natie.
Het