Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 37 ^
ouderen even moeijelijk uit te voeren als van hen
te vpkrijgen; verreweg de meeste kunnen zich
weinig, of geheel niet, met de verftandelijke opvoe-
ding van hun kroost in hunne huizen bezig hou-
den. Slechts weinige hebben tijd genoeg, en nog
minder de daartoe noodzakelijke gefchiktheid. —
ï)er kinderen vorming moet derhalve op de fcholen
of door Huisonderwijzers gefcliieden. — Wij moe-
ten ons, bij gevolg, met geene dadelijke medewer-
king van dezen kant vleijen; maar iiopen op eene
veel uitwerkende affchaffing van een volllrekt over-
tollig onderwijs en doelmatiger tijdbededing, indien
het ons gelukke de ouderen te overtuigen van het
belang der zake en dc gegrondheid onzer denk-
beelden.
Daartoe moge, voor de bewoners der landlieden
en dorpen, en de ambachtslieden door geheel ons
Vaderland, het volgende dienen:
In het bovendaande, waarde Landgenooten! hebt
gij gezien, welke heerlijke trekken het Nederland-
fche karakter aan de goede zijde zamendelden; —
gij zijt het waarfchijnlijk met ons eens geworden,
dat in al der Vaderen doen eene zekere derkte, en
eene groote mate van zielkracht doordraait. De
heilrijke gevolgen van het bexit eener zoodanige
geestkracht, gelijk die weleer hier bedond, hebben
Wij u tevens herinnerd in den bloei des Vader-
lands , de achting onzer naburen en de uitgebreid-
heid van onzen handel; — en zou dan het bezit
en het aankweeken van die veórkracht niet eene Iieil-
rijke zaak zijn ? Zou het verzuim daarvan, of het
ieenen van de hand aan verdere ontaarding, niet eene
zeer groote en onverantwoordelijke onverfchillig-
heid bewijzen voor uwe duurde belangen , en die
uwer kinderen , dewijl daaruit, onvermijdelijk, de
val des Vaderlands moet voortvloeijen ?
Overpeinzen wij dit nog eenige oogenblikken; het
ds van zoo veel gewigt. Men zegge niet: IVat kan
ik daaraan toebrengen? Indien ieder flechts het
zijne doet, doet het geheel alles. — Al de deden
van eenig ligchaam maken te zamen een geheel uit;
£n zoo maken ook al de deelgenooteii van eene daat-
C 3 kun-