Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 ^^
van, en vooral doen met, een zoo veel mogelijk
gevormd karakter, met' eene zucht tot eerlijkheid,
trouw, Nederlandfche, of liever Godsdienflige ver-
draagzaamheid, liefde tot Vaderland, Moedertaal,
orde en deugd , geput uit het voorbeeld van hen,
die het Land deden bloeijen en zich achting ver-
wierven ? (*)
En zal het herflel of de bevestiging van deze ka-
raktertrekken niet eene edele zegepraal voor den
Onderwijzer bevatten? Voorzeker, waarvoor toch
zal de maatfchappij hem meer verpligt zijn: voor
leeringen, opgevuld met velerlei wetenfchappelijke
beginielen , welker toepasfing en gebruik hun, door
ras volgende andere bezigheden, belet worden; of
voor kwcekelingen, gloeijende voor regt, Vader-
land en Vrijheid; voor kweekelingen, die de kiem
in hunne borst koesteren van deugden, welke in
elke betrekking voor den beoefenaar nuttig, en
heilzaaan zijn voor het algemeen?
Ja , waarde Onderwijzers ! dit doel beoogende,
en daartoe uwe pogingen »aanwendende, zult gij
welligt mannen vormen, die, als ware helden,
niet als bezoldigden, zich aan 's Lands heil ver-
panden; — welk eene belooning zal u dan niet
de overtuiging zijn : Ik heb hen zóó gevormd. Ik
entte dez£- vruchtbare takken op den Vader-
Inndfchen boom ! — Aan u toch behoorde dan die
eer, meer dan aan iemand ^anders, dikwerf meer dan
aan de puiiers. Op u mogen wij dus veilig bouweu.
Over de ouderlijke opvoeding.
Hetgene eenen met goeden wil bezielden Onder-
wijzer gemakkelijk valt te bewerken, is voor de
ou-
C*) Men is thans zeer geneigd, (zegt zeker Schrij-
ver) om bij de opvoeding alles voor de vorming van
het verftand, en niets voor de vorming der verbeelding
te doen: zeer goede Boekhouders, enz. zal men aldus
opvoeden; — maar ook zeer goede menfchen, die,, voor
het geluk des riaasien, ook eens den moed hebben,
vermogen, lijf en leven te wagen? Dit is eene vraag,
welke de toekomst eerst, of misfchien de Gefchiede-
nis thans reeds, met neen zal beantwoorden.