Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 35 ^
ook ftrekken om den Onderwijzers het noodzakeiij;
ke te doen gevoelen, van hunnen kvveekelingen, op
eene gepaste wijze, Godsdienllige indrukken te ge-
ven , cn alzoo , ooi in dit opzigt, weder eenigzins
terug te keeren tot de voorvaderlijke fchoolzeden.
Zal intusfclien het kind dezen indruk van fierheid
óp Nederlands waarde, en die zucht tot navolging
van der Vaderen grootfche en moeijelijke daden, ver-
krijgen , dan moet het bedoelde onderwijs niet vlug-
tig gefcliieden. — De vorming van burgers voor
den Staat is de achterlating van eenig bij-onder-
wijs wel waai'dig. AVien toch is het niet bekend,
dat er op de fcholen voor de befchaaFdere flanden,
in onze lieden, meer foorten van zaken behandeld
worden, dan dc jongeling, zonder latere oefening
onthouden kan ? waarbij nog komt, dat deze latere
oefening bij velen, door de zorgen des levens , be-
let wordt. Men zie flechts de breede berigtlijsten
van vele Schoolhouderen in, en overwege, of een
kind, in drie of vier jaren, goede gronden van zoo
vele , voor hem niet 'zamenhangende , kundigheden
kaïi bekomen ? Wat zal de jongeling of man met
zulk een aantal, nog niet half geleerde, zaken ,
(want het beste onderwijs dp de fcholen is, in de
hier bedoelde vakken , niet meer dan eene grondleg-
ging) uitvoeren ? — Men bedenke hierbij, of niet
meerdere gedeelten van het beloofde onderwijs , zon-
der nadeel, plaats zouden kunnen maken voor de
bereiking van het bovengenoemde doel, en of het
opkomend geflacht niet meer voordeel zoude hebben
van^
(♦) De grootfie zwarigheid, welke velen hierin vin-
den zullen, zal vvelligt gelegen zijn in dé onderfchei-
dene GoJsdienllige leerftellingen, die de ouderen der
kinderen belijden; doch de Onderwijzer behoeft itnmers
niet verder te gaan dan het vormen van eerbied voor
het Opperwezen? De Schrijver dezes kent eene fchool,
in eene onzer aanzienlijklle fteden ,■ waar men weder
met het gebed begint en met dankzegging fluit, eii
waar de Onderwijzer die beide naar de omdandighe-
den inrigt.en meermalen zeer aangename uitwerkfelen/
van deze zijne poging, ondervonden heeft.
Ca