Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
tier Vaderen bedrijf te doen gevoelen, en zegge;
„ Ook gij kunt eenmaal, door zulk eene braafheid,
door
„ achting verwerven
„ vastigheid uwen naam in
zulk eene edele ftand-
gedachtenis doen blij-
„ ven, en, door gods welbehagen bekroond, ge-
„ lukkig worden." Er is geen twijfel aan, of hier-
door zoude ook zijne verbeeldingskracht ontvlamd
worden voor het edele in het algemeen, en het na-
tionaal groote in het bijzonder. (*)
Zoo flijge men dan op van het lagere tot het
hoogere, naar mate van der kinderen vorderingen.
Is echter de kunde des Onderwijzers , tot de ont-
vouwing dier fchoonere trekken zelve, te weinig
ontwikkeld, dan bepale hij zich tot het doen door-
lezen der Gefchiedenis, en de voorftelling van in-
landfche merkwaardigheden, gelijk wij boven heb-
ben aangedipt. Men voege daarbij: het van buiten
keren van eenige welgekozene Vaderlandfche ver-
zen; (i) het doen zingen der Volksliederen; (2)
het, ter aanmoediging, bij prijsuitdeelingen, geven
van eene Vaderlandfche Historie, of Werken vail
onze beste Dichters, (3) in ftede van verzierde
verhalen, in vreemde talen, gelijk zoo algemeen in
zwang is.
Het eene zal meer, het andere minder, maar toch
alles in zekeren graad, medewerken ter vorming
van eene gefchiktheid, tot verhooging van den pu-
blieken geest, of althans, ten allerminste, tot
afneming der bewondering van uitheemfche zaken.
Immers de denkbeelden, door dit van buiten leeren ,
zingen, lezen, en gedurige gefprekken, in de eerste
jeugd verkregen, worden nimmer weder geheel ver-
nietigd; al verloor het geheugen woorden en zaken,
dat zelden gebeurt, nog zal de indruk, eens daarvan
bekomen, blijven voortduren. En dit moge dan
ook
e*} Zie over dezelve wolterbeek, Redevoering,
J803, bladz. 25 en 26.
CO (2) Cs) G. de wal, bekroonde Verhandeling
van 1817, bladz. 185 en 186, en siegenbeek, t. a-
pl. bladz. 350—253.