Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 83 ^
W-orcliiig en grootheid van den Staat, in welken h'^
eenmaal burger zijn zal. Tot hoogere klasfe gevor-
derd, zou deze ruwe kennis befcbaafd worden door
de lezing eener uitgebreidere Gefchiedenis, en, iri
de hoogde klasfen, door de uitgewerktde , die flechts
op eene fchool zoude kunnen gebezigd worden.
Men behoeft niet te duchten, dat, door zulk eene
herhaling, bij de kinderen afkeer zal ontdaan;
neen, een behagelijk gefprek des Onderwijzers maakt
alles belangrijk. De eerzucht heeft reeds wonderen
op onze fe lolen gedaan ; en de beoefening van eene
wetenlchap blijft belangrijk, wanneer men, al hoo-
ier en hooger klimmende, telkens een nieuw licht
ziet opgaan, en uitbreiding van kennis bekomt;
2. Dit alles zal den Onderwijzer, zich altijd naar
de vatbaarheid der leerlingen fchikkende, gelegenheid
geven, om hun, als in het voorbijgaan, de waar-
de van den Nederlander te doen gevoelen; hen op-
merkzaam te maken op het gunftige gevolg van ons
aloud karakter, zoo binnen als buiten's Lands ; hun
te Ieeren,dat vastheid van grondbeginfelen, eenvou-
digheid van zeden , goede trouw, rondborstigiieid,
en vooral Vaderlandsliefde en Godsdienftigheid, onze
Voorvaderen eerwaardig maakten voor de menfchen ,
en gewis aangenaam deden zijn in het oog van hun-
nen hemelichen Vader.
3. Eenen goeden grond levert zoodanig onderwijs
op, om den lust tot navolging van zulke groote
voorgangeren te doen ontkiemen. — Wij hebben
toch gezien, dat deze Kist een hoofdtrek bij ons
geworden is; en wat zou derhalve redelijker zijn ,
dan denzei ven ten beste te rigten '? — Je z u s zt;lf
maakte gebruik van de hartstogten der menfchen,
en verwierp geen welgewijzigd eigenbelang, als het
tot Godsdienst leiden kon. (f) Luringen wekken.
Voorbeelden trekken, is eene oude en ware fpreuk;
men beginne derhalve met het kind het edele van
der
(•) slegenbeek, té 3. pl. bladz. 256.
, Ct) Zie de Gelijkenis der Talenten en meer andere<
c