Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jiet graf des dapperen van galen. (*) Als hij
twijfelt, of wij nog tot zulke grootfche bedrijven
bekwaam zijn, zegge men: Ja! mits Vaderlands-
liefde en weêrzin van dwang ons aanvuren: dat
toonden onze broeders bij' Doggersbank, Qjtatrc-
bras, Waterloo en Algiers !
Wij zijn menfclien, wij worden door hartstogten
beheerseht, en bovenal is dit bij kinderen het ge-
val ; daarom ftellen wij de opwinding van eenen
heilzamen hartstogt voor, ter beteugeling van eenen
fehadelijken. Kan men daardoor de aloude veêr-
kracht onderfteunen, of, waar zij verflapt is , her-
Hellen , dan is er veel, zeer veel goeds te hopen,
en later, bij opklimming, op edeler grond te be-
werken. Maar is deze opwinding van gevoel voor
Vaderlandfche eer onmogelijk, of blijft zij zonder
vrucht, dan vrcezen wij voor het flagen van ande-
re middelen. — „ De verbetering van een geheel
„ volk is altijd en overal een moeijelijk Ruk ge-
„ weest. De lesfen der zedekunde, en zelfs van
„ den gezuiverdilen Godsdienst, zijn gemeenlijk
„ daartoe te zwak bevonden, omdat het voorbeeld
„ van ingewortelde gebreken alle lesfen van Gods-
„ dienst en zedekunde te boven gaat. De meerder-
„ heid van fliemmen heeft bij het gemeen (algemeen)
„ eenen beflisfenden toon ; en 't woi-dt niet zelden
3, voor verwaandheid gehouden, dat iemand zicli
„ door een wijs gedrag van zijne medeburgers on-
„ derfcheidt. De Zedemeester fticht weinig nut
j, door zijn voorbeeld, zoo hij niet, door eene
„ foort van Staatkunde, zijn wit van ter zijde weet
„ te befchieten. (f) Zoo lang de opwekking eener
,, edele eerzucht (merkt dezelfde Schrijver nog aan)
„ niet op nieuws in het hart onzer Landgenooten
„ -^ritfloken wordt, zal deze kwaal, (de volgzucht)
f< » met
(♦) Ten blijke, dat kundige buitenlanders "deze pun-
ten van Nederlandfche grootheid gevoelen, en djt de
minachting, in vreemde Werken doorllralende, voortvloeit
uit onkunde of kwaadwilligheid, leze men den Vierden
Zang
van het Dichtftuk: La Navigation, door bsmb-
NARD.
CO Stijl, t. a. pl. bladz. 381.