Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
^ 30 M
nen thans al hunne vermogens in, oih Nederlands
volk zijne waarde te doen gevoelen. Zoo vele ver-
eenigde pogingen kunnen niet geheel vruchte-
loos blijven; iiet kan bijna niet anders, of zij ma-
ken eenigen indruk -op dezen en genen; doch al
ware zulks niet, zelfs de halfverbasterde Nederlan-
der heeft nog gevoel voor den roem der Vade-
ren. Dat gevoel, echter, is te zwak, om te zege-
pralen over zijne volgzucht, welke daarmede in
eeuwigen ftrijd is. Hij wordt flaaf van vreemden,
wijl hij te zeldtn aan de aloude glorie zijns Lands,
aan zi.ine eigene vermogens, en de daaruit volgen-
de waarde, denkt. Omringd door de grootfche
voortbrengfclen van zijner Landgenooten kunde,
ijver en moed, gelooft hij niets merkwaardigs te
bezitten , en fchaamt zich, als hij zijnen blik pp
Rome, Londen of Parijs vestigt. — Men herinnere
hem dan, dat een Westkappelfche dijk niet min-
der ftout is dan Romes Waterleidingen. Men leere
hem inzien, dat onze menigte van rivieren en
zeewerken niet minder bewonderenswaardig zijn,
dan de prachtigfte verfierfelen van uitheemfche hof-
plaatfen. Men- doe hem gevoelen, dat deze laatfte
daargelleld werden door den wil van Monarchen, en
gebouwd ten dienste der weelde; maar dat hier een
vrij volk werkte, tot behoud en verbetering des
bodems, alleen geleid door den raad der kundigften
uit zijn midden. Men brenge den Amftelaar, die
naar Engelfche of Franfche paleizen hunkert, voor
het Raadhuis zijner eigene ftad, en zegge hem , dat
deze ontzaggelijke Ikenklomp, te zwaar voor den
drasfigen grond, op ruim dertien duizend ingeheide
palen gebouwd werd. Als hij der vreemden hel-
denmoed bewondert, geleide men hem naar de tom-
be van de r uij t e r, en rigte zijne blikken op
het
daarvan, anders dan door geldgebrek, afftand te
doen. De beperking van het gebruik der warme dran-
ken is zoo dikwerf reeds aangeraden, en echter ae
{Tcheele zamenleving zoodanig naar dezelve ingerigt,
dat wij daartejen geen middel weten; zelfs de duurte
van koffij en thee, onder napoleons overheerfching,
baarde geene onthouding, maar Hechts veranderde af-
trek fels.