Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 25 ^
en modes i „ maar, helaas! dat zelfde volk was
„ ook voor de meeste andere volken van Europa,
„ waar het mode gold, (en dus althans bij ons)
„ de hoogde en onbeperktiteWetgever geworden.—
„ De voornaamfte Handen , zich bijna uitfluitend
„ met de Franfche Letterkunde bezig lioudende,
voerden de verachting van allen geopenbaarden
Godsdienst, die door de (Franfche) omwenteling»
„ en den invloed van degene, die men als fteun-
„ pilaren van dezelve befchouwde, tot eene mode
y, gemaakt was, dagelijks en overal rond, en zoch-
„ ten, zoo zij de nieuwe Staatkundige leeringen
„ niet wilden omhelzen, des te ijveriger, door het
„ uitftallen der nieuwe Godsdienflige begrippen, de
„ verfchrikkelijke blaam van volflagene ouderwetsch-
„ heid van zich te weren. De zucht der mindere
„ (landen, om zich, door navolging, aan de lioo-
„ gere aan te fluiten, kwam de verfpreiding der bo-
„ vengemelde Franfche grondbeginfelen te hulp;"(*)
en zoo groef volgzucht, ook in het zedelijke, den
afgrond, waarin Oud - Vaderlandfche gehechtheid aan
den Godsdienst, en met dezelve een goed deel on-
zer maatfchappelijke zedelijkheid en trouw, moest
nederftorten en jammerlijk bedolven worden J
En, of deze (onregelmatig werkende) gevolgen
van onzen nabootfingslust nog niet genoeg waren,
veranderde, daarenboven, de geheele wijze van op-
voeding der Nederlandfche jeugd.
Immers, in plaats van de eenvoudige cn voedende
fpijs en drank, voormaals in Nederland gebruike-
lijk, won, gelijk wij boven zagen, eene meer za-
mengeftelde en prikkelender fpijsbereiding, in ver-
zwakkende uitwerkfelen, door warme dranken ge-
holpen , meer en meer veld, werd bijna algemeen,
en ondermijnde, van de vroegfl:e jeugd aan, de lig-
chaamskrachten der kinderen. In plaats van de oude
eenvoudigheid in opvoeding en onderwijs , (f) waar-
van
C*) K e m p e r, Verhandelingen van t e y l e r s Godge^
leerd Cenootfehap, XXVIIf. D. bladz. 15.
(O Men verfta dit wel. De opvoeding en het onder-
wijs is geheel iets anders dan de wijze van onderrigr.
Die wijze kan uitmuntend zijn, en toch, bij verkeerd
gekozene ondtrwerpen,eene nadeelige lirekking hebben.
B 5