Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
23 ^^
dat deze vreemdelingen, de voorkeur voor hun Va-
derland behoudende, door hunne vermenging met
ons, eene flaauwheid voor het nationale veroorzaak-
ten , welke doodelijk is voor ieder volkskarakter;
dat zij ons eenen fmaak voor het uitheemfche inboe-
zemden , en, door wederzijdfche huwelijken, eene
ondermijning van het Nederlandfche temperament
bevorderden, welker gevolgen voorzeker van geenen
geringen invloed zijn.
Zoo , bij voorbeeld, zal de opneming der Fran-
fche vlugtèlingen, na de Herroeping van het Edict
van Nantes, niet weinig hebben bijgedragen tot
verfpreiding onder ons van die foort van uitheem-
fche befchaafdheid en wellevendheid, waarover wij
de klagten hierboven aanftipten, en die zoo zeer
ftrijden met onze aloude degelijkheid. Zij zal niet
minder hebben toegebragt, om ons dien fchok te
geven, welke ons tot naäpers der uitlanders ge-
maakt heeft. Gedeeltelijk ook is deze aanmerking
toepasfelijk op de Heeds herwaarts vloeijende Duit-
fchers; en offchoon de, niet zoo bevallig fchijnende,
manieren van deze minder tot navolging uitlok-
ken, is het onderfcheid van volksgeest, vooral bij
de geringere, (landen, in het oog loopend tusfchen
zulke flcden , waar alle burgerbroodwinningen in
het bezit van" inboorlingen zijn , en dezulke , waar
men het grootfte aantal derzelve door vreemdelin-
gen bezet vindt, (.*)
Het een en ander ten minste heeft bijgedragen,
om ons voor buitenlandfche zeden in te nemen, of
ons onwillekeurig zoodanig tot dezelve te doen
over-
Men bedoelt hier geenszins, deze opnemine van
vreemdelingen af te keuren: onze Voorouders hebben,
zonder tegenfpraak, zeer wijs en Christelijk gehsndeld,
toen zij dit Land tot eene fchuiJplaats maakten voor
allen, die elders onregtvaardig vervolgd werden, of
wier vlijt geen brood in andere Landen kon vinden;
want, waar pligt ons geb'edt, daar mogen wij dien om
geene, mogelijk nadeelige, gevolgen nalaten.
B 4