Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 17
ken het zich, zonder buitengewone aanleiding^
niet weder verheffen kan. Men moet, even als de
oorzaak van der Vaderen eigenfchappen, ten tijde,
waarin zij blonken, ook onze gebreken, waarop
wij nu een oog zullen flaan, niet als eensklap?
ontftaan, of als plotfeling te genezen, befchou-
wen. Tijd, omftandighcdcn en doelmatige pogin-
gen zijn, echter, niet nutteloos , maar kunnen wei-
ligt , indien zij zamenwerken , bijdragen tot eene ver-
betering van den geest der Natie, welke, volgens de
getuigenis van diepdenkende en geachte Schrijvers in
latere tijden, volftrekt noodzakelijk is geworden,
zoo men niet tot een geheel verval van alles,
wat eertijds kenmerkend goed was, geraken wil.
Zelfs de verdediger van de eer der Hollandfche
Natie klaagde, (♦) dat de gevoelens van zijnen tijd
zoodanig waren gellemd, dat men in deugd of on-
deugd weinig grond tot lof of laster voor eene
Natie vond; dat men meer gewigt hechtte aan eene
(uiterlijke) befchaafdheid van zeden en omgang,
welke eene zekere bevalligheid van houding en
innemendheid van voorkomen bijzet, dan aan wer-
kelijke braafheid.
Zulk eene getuigenis is van gewigt, en moet
ons, zonder vooringenomenheid, doen onderzoe-
ken , of wij, h^en ten dage, in de voorna-
mere , zelfs in de eenigzins gegoede flanden, zoo
vele voorbeeldeB. van eenvoudigheid en zedigheid
zouden kannen aanwijzen, als in de vroegere tij-
den van ons Gemeenebest.
Eene getuigenis, als deze, moet ons leiden tot
het onderzoek, of, door onze wijze van opvoe-
den , vooral van het vrouwelijk geflacht, hetwelk
zulk eenen onbepaalden invloed op huisfelijk ge-
luk heeft, mitsgaders door het gebruik onzer
uren van uitfpanning, huisfelijk genoegen en hu-
welijkstrouw, in Nederland, zijn toe- of afgeno-
men; of onze algemeene zucht tot verandering in
kleederdragt, waarvan deze dagen de zonderling-
fte en belagchelijkfte tegenoverftellingen opleveren,
nog
(*) Engelberts, Verdediging van de eer der Hol-
landfche Natie^ tweede druk, bladz. 87 en 88.
B