Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
15 fé-
en bevonden, dat zijne bedrijven allerwegen kracht
en ftandvastigheid, als kenmerk, ademden. AVil-
den wij in deze Afdeeling denzelfden weg bewan-
delen , dan zouden wij ons ook alleenlijk bij de
goede hoedanigheden der thans levende gellacli'
ten moeten bepalen; doch vreezende, dat zulks
ons niet tot eene even juiste uitkomst leiden zou,
fèellen wij ons ter take, het goede en k^vade beide
aan te flippen, ten einde alzoo den v.-arcn grond
\'an de thans heerfchende kenmerken des karakters
van Nederlands volk te beter te ontdekken.
Vergelijken wij onze zeden met die der meeste
befchaafde Natiën van Europa, zoo mogen wij ons
nog verheugen over vele overwegende goede hoe-
danigheden in den Nederlander. In het huis van
den welgezeten' burger vinden wij thans nog eene
7ucht tot orde en eene werkzaamheid, die, groot-
ftendeels, voortvloeijende uit de moeijelijkheid, om
zich en zijn gezin te verzorgen, door noodzake-
lijkheid geboren , als vaste plaaten van dezqn
grond kunnen befchouwd worden; ook ten opzigte
der huwelijkstrouw, onder ons, gelooven wij, dat
het over het algemeen beter, dan bij fommige on-
zer nageburen, gefteld zij. Kunden en wetenfchap-
pen bloeijen, althans in het tijdperk, hetwelk wij
beleven, op eene fchitterende wijze, en zijn alge-
meener verfpreid, dan immer te voren. De fchoo-
ne, de verhevene blijken van medelijden, in den
winter van het jaar 1816, door ontelbare buiten-
gewone uitdeelingen, aan de hulpbehoevende (lan-
den , voor welke, alleen in HolltfjiHs Noordelijk
deel, ƒ 1,400,000:-:- gefchonken werd, bewij-
zen , nevens vele andere trekken van weldadig-
heid, het beilaan dier deugd in hare oude kracht;
terwijl wij de ondervinding van andere volken be-
ginnen toe te pasfen , om aan dezelve eene meer
zedelijk en maatfchappelijk nuttige ftrekking te ge-
ven. (♦)
Ver-
C) Magazijn voor het Armenwezen^ I, D. bladr.
19.5.