Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïiine belangen noch
uitzigten, vertrouwde op d# •
landeigene opregtheid en degelijkheid zijner be-
kenden, en bedroog zich nier. Hij leefde ih den
fthoot zijns gezins, en, door hetzelve, met ze-
keren aartsvaderlijken eerbied, geacht en ontzienj
was hij vergenoegd , en doordrongen van T liet ge-
voel: binnenshuis het hoojd, en daarbuiten lid
te zijn van eenen vrijen Burgerflaat.
Men zou dus den Nederlander, uit de beste
tijden, (♦) voor zoo verre de goede zijden des ka-
rakters betreft, kunnen fchetfen als volgt: (f) ,
„ Vaderland en Vrijheid waren hem overdicr-
„ baar. Schoon vredelievend van aard, vreesde
„ hij geen gevaar, als dit ter verdedigivg zijner
regten moest getart worden. Standvastigheid
blonk door, zoowel in de door hem gevoerde land-
cn zee - oorlogen, als in zijnen aanleg tot diepe
,, geleerdheid en beßendige genegenheid voor alles,
„ wat eens zijne liefde won. Eerlijk en rond,
^ was zijne voorzigtigheid in ondernemingen
„ geen wantrouwen, maar een gevolg der hem ei-
„ gene bedaardheid. Als handelaar en burger,
„ was hij werkzaam, ijverig en fiaatkundig. Ge-
^ woon met vreemden om te gaan, was hij ver-
„ draagzaam. Bij ondervinding wetende, dat in~
„ boorlingen 's Lands belangen het best beharti-
gen, haatte hij vreemde Heeren, doch onder-
„ wierp zich geduldig aan de Wetten. Bij uitflek
„ wel-
(■♦) Wij rekenen deze van het midden der Zestiende
tot het laatfte der Zeventiende Eeuw.
et) AIzoo men de fchets van het echt NederlandfcTie
karakter ter bevestiging verlangt, hebben wij gemeend,
dat deze, als ten voorbedde moetende (trekken, alleetï
het prijzenswaardige dient te bevatten; zullende de
kwade zijden, aan zulk een karakter eigen, gelukt dè
herftelling, van zelve volgen, of door andere, met den
tijd meer overeenftemmende, wel vervangen worden.
c