Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 9
'eerbied te verfdiaflen. Ook in eiken opfland, door
alle tijdperken henen, zal men bij ons meer de
daden als gevolgen van een genomen befluit kun-
nen befchouwen, dan dezelve aanmerken als de
woeste opborrelingen van onvoorziens losbarstende
hartstogten.
1°. Onder de maatfchappelijke deugden der Va-
deren, mag hunne verdraagzaamheid in Gods-
dienflige begrip-pen met regt eenen eersten rang
bekleeden; niet, omdat de Nederlander inwendig
zacht over de gedachten van andersdenkenden
oordeelt, of, wijl er hier te Lande geene ver-
volgingen , om leerfliellige begrippen, hebben plaats
gehad; helaas ! ook te dezen opzigte is het bes-
te volk onvolmaakt; maar omdat dezelve, in
vergelijking met andere Landen, vv^einig en zacht
mogen genoemd worden; daar toch alle foorten
van eerdiensten, met de goede zeden ftrookende,
bij ons doorgaans geduld en befchermd werden.
Kon het anders zijn bij een volk, dat wezenlijk
aan heilige zaken eerbiediglijk dacht , bij hetwelk
zedelooze en oiigodsdienftige begrippen, zoo al
eenigen ingang ter verpesting, echter, bij vrije
drukpers , geenen weligen akker ter vermenigvul-
diging vonden. (*) Teekent dit, gepaard met ont-
zag voor'gewetensvrijheid, geene neiging tot echte
Codsdicnftigkeid P
Befcheiden, eerlijk en rondborflig was de Ne-
derlander. Nooit zag hij met trotfthe verachting
op naburen of derzelver voortbrengfelen neder.
Gaarne leerde hij van elk, het Vaderlandfche ech-
ter geenszins verachtende. Zijn, nog heden geves-
tigd, crediet in den handel is de beste loffpraak
op hen, die den grond leiden tot dat goed ver-
trouwen van Europa in ons.
Goed rond, goed Zeeuy/ich is ten fpreekwoord
ge-
(♦) Martin et, Vereemgd Nederland, bladz. 486,
zegt, dat hij geen Land kent, waar minder vrijyeestige
Schriften het licht zagen, dan in het onze.
A5