Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 8 ^
derhoiid in bijna alle kringen! Staatkunde is der
Nederlanderen (lokpaard. (*)
Mocijelijk fchijnt, oppervlakkig befchouwd, het
befluren van zulk eene denkende, Vrijheidlieven-
de, en aan vele voorregten gehechte. Natie. Welk
Opperhoofd zal, haar aldus kennende, niet hui-
veren voor • het bewind van onderdanen , zoo ge-
zet op hunne privilegiën, zoo jaloersch wakende
voor derzelver handhaving, zoo hardnekkig in de
herwinning van gefchondene handvesten! Gelukkig
dat , bij deze gefteldheid, een groote eerbied
voor de Wetten ten tegenv/igt ftrekt; gelukkig,
dat de Nederlander ook daarin, maar vooral in
zijne liefde, even fiandvastig is als in'zijne Fz-zy-
htidsmin. — Getuige daarvan zijne warme géne-
genheid voor den eersten willem; hoe on-
wankelbaar was niet der Zeeuwfche en Hollandfche
Staten vertrouwen op dien grooten Vorst! Getuige
de verheffing van m a u r i t s en zijn groote
invloed, offchoon men na l e y c e s t e r s ver-
trek minder tot de eenhoofdige regering over-
helde. Getuige de liefde voor f re d r ik hen-
rik en WILLEM DEN VIERDEN, wïer na-
gedaclitenis nog in zegening is. 'Getuige zelfs de
nimmer gewekene gehechtheid aan het doorluchtig
Gedacht, waartoe zij behoorden, en dat, ondanks
velen tegen deszelfs huldiging, in hooge waar-
digheden , ijverden, immer geëerd en geacht bleef,
en voor welks minderjarige fpruiten zorg gedra-
gen werd, zelfs in , voor derzelver bevordering,
nadeelige tijden. Getuige, eindelijk, deszelfs ge-
durige herlielling cn hoogere verheffing.
Bij deze optelling der fiaatkundig prijsfelijke ei-
genfchappen, mag mede niet vergeten worden de
bedaardheid ^ den befchaafderen van onzen land-
aard eigen. Bewonderenswaardig toch zal altijd het
iiitleiden der Spaansch - gezinde Geestelijken uit
jlmfterdam, te midden van een verbitterd volk,
blijven. — Steeds wist zich de Regent, door een
achtbaar voorkomen en bedachtzame overweging,
eer-
C*) Stijl, t. a. pl. bladz. 3Ó2. ,, .
/
Ito- ^