Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
^ ? J^
{tonden wij in het harnas, fchoon de trotfchc
L o D E w IJ K zijne vanen in Hollands hart plant-
te, en floegen zelfs toen driemaal roemrijk tegeii
Brittanjes vloten. De tachtigjarige en deze kamp
maken alle verder bewijs, voor de onwrikbaarheid
der Nederlanders, overbodig.
Het is waar, niet zelden paart zich, aan zulk
eene doorluchtige bcßendigheid van karakter, eene
gehechtheid aan Staatkufidigc en Godsdimflige bc-
grippe?i, welke, te ver gedreven, eene bron van
vele rampen wordt. Men herinhere zich flechts
den langen duur der verfchillen, tusfchen Iloek-
fchen en Kabeljaawwj'chen; tusfchen Ilekerens en
Bronkhorsten; tusfchen Schieringers en Vetkoopers,
Men ftelle zich de bijna twee eeuwen geduurd
hebbende partijfchap, tusfchen Staats- en Stadhou-
dersgezinden, voor, en men zal eene hardnekkig-
heid en volliouding opmerken, die ons als aange-
boren fchijnt. Om eindelijk van der Nederlanderen
ftandvastigheid ten eenemale overtuigd te wor-
den i vestige men het oog op den onverpoosden
ftrijd tegen zeeën en ftroomen, die, onvermoeid
voortgezet en zonder einde zijnde, aan ons reeds
toefchynt tot de natuurlijke orde der dingen te
behooren.
Deze blijken van volhouding, door de Natie,
in alle tijden ,1'tot aan de laatfte helft der Acht-
tiende Eeuw gegeven, rijzen nog in waarde, als
men opmerkt, dat geene moeiielijkheden of geva-
ren den volke onbekend waren; dat bijna ie-
der een overzigt van den (laat van zaken hebben
iconde, omdat de waarheid hier niet, gelijk in vele
Rijken, aan de grenzen ftuitte. De landzaat be-
rekende de voor- en nadeelen, voor hem. uit de
gebeuitenisfen van dén dag, te wachten. . Gelijk iri
eiken koophandeldrijvenden Staat , (laat hier de
burger gaarne het oog op eigene en vreemde be-
langen. Hij wikt en weegt, gedurig, de gevolgen
van alle ihppen zijns Beituurs, en van die der
overige Europefche Staten; niet zeiden doorgrondt
hij de hoedanigheden, neigingen en bedoelingen
dergene, die het roer van Staat in handen heb-
ben ; immers Staatkundige gefprekken, hoe op-
pervlakkig veelal ook, leveren de Itof tot on-'
A 4 der'