Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 6 ^
Welk eene zorgvuldiglieid ontmoeten wii niet
bij de aanneming en hiikliging van alle Lands-
heeren, in vroegere, bij iedere verheffing der Stad-
houders , in latere tijden ! ^\'elk eenen lieren tegen-
genftand, foms door eene enkele Had, geboden,
als het hare regten en vrijheden gold! Vanhier
de opflanden tegen de Spanjaarden; vanhier de
herhaalde affchaffing van het Stadhouderfchap, en
deszfclfs feheiding van het Kapitein - Admiraal- en
Generaalfchap. Te ver ging voorzeker foms deze
vrees voor de verkrachting der Staatsregelingen;
en de voorwending hiervan was bij velen evenzeer
een dekmantel van eigene heerschzucht, als bij an-
deren een gevolg van bclangeloozen ijver voor der
burgerui nut; maar, dat men dtzen dekmantel,
in andere Rijken, bij omwentelingen, onnoodig,
alhier behoefde tot bijval, is een bewijs van den al-
gemeenen en fchoonen geest des zoo ligt te mis-
leidenen volks.
Vaderlandsliefde en Vrijheidszucht, gekoesterd
in de borst van dappere mannen, die rrioedig het
zwaard trekken, en unverfaagd rondz-vvaaijen, als
het hunne regten geldt, zijn zoo edel in begin-
felen, als rijk in \iitkomsten, wanneer ftandvas-
iightid den arm flijft, en het oog op het-
zelfde punt gerigt dóet blijven. Ook zij waren
geene vreemde kwijnende planten op onzen bodem,
Kiaar tierden welig, als imheemsch gewas; nim-
mer wankelde het befluit, bij den opfhnd te-
gen PHILIPS genomen: her^vinning, namelijk, der
ontwrongene voorregten en Vrijheid in den Gods-
.dienst. (*) "Wij bukten niet moedeloos voor der
B'-itien en GalUn aanvallen, of toonden ons ra-
deloos na het verliezen veler gewesten. •— Nog
i^on-
(♦) De asnijebodene Souvereiniteit aan Frankrijk en
Engeland (Irijdt hiertegen niet; zij was toch geene
onderwerpijij^ ann philips, en behelsde zelfs eene
befcliikking over deze Landen, tegen zijne belangen
inloopeiHle. Voor het overige zie men , olfchooirde
daad is afgekeurd, de verdedigende verontfchuldigiHg
derzelve na, bij stijl, t. a. pl. bladz. aoi—io6.