Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
^ 5
. 1®. Gchcchtheid aan het Land hunner gchoortè
kunnen wij onzen Voorzaten veilig toekennen.
Aanzienlijke en dikwerf fchokkende verhuizingeii
naar elders, van welke, voorhenen en thans, vele
naburen voorbeelden opleverden, vinden wij in on-
ze Gefchiedbladen niet aangeteelcend. Het vertrek
naar de Volkplantingen van den Staat kan men
toch geenszins als zoodanig aanmerken, wijl zeer
velen deze verwijdering onvrijwillig deden , en bij-
na allen vertrokken in de hoop en met het vaste
befluit, onl, na de verbetering hunner geldmid-
delen , terug te . keeren , en in het Moederland de
vruchten van vlijt of geluk te genieten. Lievcf
immers waagde men, twee eeuwen geleden, hier
te Lande, het erglte, dan, met verlating van de
plaats der geboorte, in eene andere ilreek \''rijheid
en welvaart te zoeken, die hier verloren 'fche-
hen!
„ Zucht voor het Vaderland, onder het juk cenet
„ onbeperkte heerfchappij, kan echter niet veel
„ meer zijn, dan de neiging van eenen galeirneijer
„ naar zijne gewone plaats op de roeibank." (*)
De waarheid dezer ' uitfpraak, door het nu levend
gellacht ondervonden , zou de geliechtheid aan het
Land onzer geboorte beneden het peil der Vader-
landsliefde doen- dalen, indien zich met dezelve
geene liefde tot burgerlijke Vrtjheid (f) verbond.
Deze bezaten wij te allen tijde, en daarom dur-
ven wij gelooven, dat die gehechtheid meer is,
dan eene zóó werktuigelijke zucht, uit loutere ge-
woonte en lust tot gemak ontfproten — dat zij
waarlijk Faderlatidsliefde heeten mag. Immers,
offchoon aan vele der Graven, door vertrouw
wen, genegenheid of gewoonte, naauw verbon-
den . getuigt menige woeling tegen derzelver maf^t,
Zoodra zij de hun bepaalde grenzen te ver ovcr-
fchreden, hoe dierbaar den Nederlander zijne reg-
ten waren!
Welk
(♦) /llgemeen Magazijn, II. D. i St. bladz. 40.
(O S. STIJL, Opkomst en bloei d«r Nedirl. adedrufci
bladz. 37 en 45.
A 3