Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
(. .. cin), . .. land, . . . rijk; ko,.., samen . ..., toe . ..; kol...,
tegen .. .; kos ,. ,, te gemoet...
13) [lees I als in 't llollandschc woord liei],
...Z (uitgang van de telwoorden 1 — 9); -la (aan te lieehten
eindpartikel der Aanvoegende wijs) ; bij...: lüs . .,,
daarbij. . .; lafa . .. {lafo . ..) > • • • > ^^^ • • • > • • • j
(vraagpartikel); ,. .Uk, ... lig, ... lijk , ... voudig, ... iseh of
... iek, ... baar, ... zaam; .Ut, ... vogel; Urn . ,., los ... ;
lö l'ópa {lopl, lópo) . .., boven . . ., opper .. . ; Ie ..zeer . . .
(versterkend); love ..., over ...; .. As (uitgang van de telwoorden
die tientallen noemen); lu..., minder...; lü..., toe..., naartoe...
13) m: [lees ni, zuiver uitgesproken als in bet llollandschc
woord meel.'
me.. ., er aan. • .; mi..., mis.. .; mo..,, voort. .., weg...,
heen ...; mo ^.. (möda ..., m'ódi.. .) j veel.. .
14) 71: [lees n, zuiver uitgesproken als in het Hollandsche
woord genoeg.'
. . .7/a, ... maal; 7ial. .., na...; ne... (ontkennings-partikel,
b.v. : ueMn), ... loos, on ..., niet...; i/el/a .. ., naast. . .;
7ii... (Tiil. . .), nabij. .., dichtbij. ..; ... 7iik, .. .achiig, ... isch
of ... iek, ... erlei (adjectief); 7ii7i, . . , in ..., binnen . . .;no...,
edel., .; nü .. ., binnen . .., in ...; ... 7iüb (... üb), ... nis;
7171.. . (rnd . .. , 7iula ..., 7inlo ...), nieuw .. .
15) O: [lees O als in 't Hollandsche woord bode, of als onze
geslotene dubbele „oo" in het woord „zoodje".
O (herkenningswoordje van den vocatief of vijfden naamval);
O . .. (vóurpartikel van den eersten toekomenden tijd); . .. o (uit-
gang der bijwoorden); o^ (voornaamwoord 1® persoon enkelvoud),
ik; .. , üb , ... erlei (substantief);... od^. ing;. .. öd (eindparti-
kel van de gebiedende wijs); of- (vrouwelijk voornaamwoord),
zij, ... in, ... es, ... ster; . . . of, . ,, heid; ok — zich; meer-
voud oks; ol — gij; ols, gijlieden; . . .öl (deehvoords-uitgang);
om = hij; ... öm, ... gereedschap, . .. goed; on = men; . ,.ön,
.. * en (uitgang van de onbepaalde wijs); 07/s = n (de wellevend-
heidsvorm voor „gij" en „gijlieden"; os — het (onzijdig); ,.. op
(werelddeelen); ... öp (plaatsen); .. .os (wcnsch); ... ot, ge .. .
(dingen).
16) p: [lees p scherp als in het Hollandsche woord |>np].
L ij d e n d e werkwoordsvorm: pa ... (praesens), pü .. . imper-
fect ), pai . .. (aoristus) ; pal. . . , paar ... , dubbel .. .; pe . . ,
(perfect.); pi. . . (plus([uamperf.) ; plo . . . {ph . , .), voor . . . ;
phi..., on . . ., over . . . \ po . . . (1® futurum); pö , ., (gerudium
eu gerundivum) ] p7i. . . (futurum exactum).