Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
tusschen, onder; hif, voor (zuiver plaatselijk); da, doorheen,
door (richting waarheen); de, van (waar vandaan komende),
van ... vandaan, van wege, van ... weg, af, uit; dem{ii),
wegens , generzijds of verder dan , . .. halve , ... wege , om ...
wil (oorzaak); dis, onder (in de diepte); dö, van , over (b.v.
vau of over iets spreken); duh , door (volbrenger); fa , van, door
(van of door wien zeiven gemaakt); in , in , te (waarin, waar);
kol, tegen, naar... heen (richting, in v r i e n d e 1 ij k e n zin);
kos, tegen, te gemoet; ma, naar gelang, volgens, overeenkomstig;
öned, onder, beneden (b.v. onder iemand staan); oue, over, boven
(zuiver plaatselijk): oww, boven .. . uit, te boven gaande; po,
achter (na, later dan); ta, tegen (vijandelijk); binnen (plaats
en tijd); zi, om (rondom, rond, om ... heen).
2) dano , deiii, disU, dii\ jü; kanü, ko {ke) •, ld, len, linedü ,
lo , löpii ; me ; ïiiimü , neh , nedetü , nen , yiesiü , yiilü ; pla , 'pla ,
plo , pl'ó ; sa , se , segun , sis , su , stikü , at-AfUmü , eleflanü , tefii,
to, tonü; ve, visil en zü behoeven wel geene bijzondere vei'kla-
ring, daar de omvang van hunne beteekenis niet zoo bijzonder
groot is,
[§ 222.] Groote moeielijkheid echter baart de uiteenloopende
veelzijdigheid van beteekenis der voorzetsels in de
schier ontelbare levende talen
Als hulpmiddelen om die moeielijkheden te boven te komen
mogen de volgende wenken dienen :
1) ]]ij het vertalen uit onverschillig welke taal in Volapiik ga
men steeds te rade met het gezond verstand, en vertale
z{)0 , dat ieder verstandig menseh althans tennaastenbij begrijpen
kunne wat men zeggen wil.
2) Geheel eigenaardige, aan eene taal bijzonder eigene
uitdrukkingen echter moeten in een groot, uitvoerig Vv'oorden-
boek vertaald worden naar den zin, dien ze hebben, dus
niet w O O r d e 1 ij k , zooals dat clan ook in de woordenboeken
van alle levende talen geschiedt. Bij voorbeeld : met de uit-
drukking „hoe laat is het?" wil het gezond verstand niets
anders vragen, dan : „het hoeveelste uur (van dng of nacht)
hebben wij?'' of „welk uur wijst de klok?" of „welk uur leest men
op de wijzerplaat van het uurwerk ?" Op alle drie die manieren
kan men zich verstandig en verstaanbaar in onze wereldtaal uit-
drukken. — heggen de Franschen, b.v., boire dans Ie verre,
en wij Nederlanders „u i t het glas drinken", dan is onze uit-
drukking onbetwistbaar beter in overeenstonming met het gezond
verstand, naardien men toch niet in het glas zit, terwijl men
drinkt. En wanneer nu deze onze verstandige uitdrukking woor-