Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
zooals we reeds in de voorbeelden der vorige § (in plaats van
pölolóks) gebezigd hebben piilohók.
2) oks verbonden met het werkwoord (er aan vast), en
oks (in den datief) van het werkwoord a f g e s e h e i d e n, geven
aan den volzin eene verschillende beteekenis, namelijk :
löjomoks (of löfomsok) beteekent: zij hebben zich zei ven lief,
dat is: ieder hunner slechts zijn eigen ik;
en daarentegen beduidt:
Ivfoms okis, zij hebben elkander lief, dat is : ieder hunner al
de anderen.
In de Duitsche taal wordt dit verschil tussehen
reßexivum en reciproeum
niet streng in het oog gehouden, b.v.
„sie lieben sich" zal in de beteekenis van
zij beminnen elkander
minstgenomen even dikwijls gebezigd worden als in den zin van
zij beminnen (slechts) zich zeiven.
In geene enkele levende of doode taal echter is het verschil tus-
sehen beide beteekenissen zoo fijn en eenvoudig uit te drukken
als in Volapük.
B. Tempora.
WEEKWOOEDS-TIJDEN (Timafoms).
[§ 168.] Aoristus aetivi. {Paitiip foma dunüua.)
1) Het kenteeken van den aoristus aetivi is bij alle werkwoorden
het partikel ai, vóór aan bet werkwoord vastgehecht, b.v.:
ai\>\vSom, hij probeert a 11 ij d, doorgaans, gewoonlijk;
ainosoms, zij vernietigen aanhoudend;
ainouol, gij ontkent volstandig;
ainumof, zij telt onafgebroken voort;
a/nunoï, ik bericht onophoudelijk.
2) Dit partikel ai (van het Grieksche 'att) wordt niet als
tweeklank gelezen, maar elke letter afzonderlijk, dus a—i,
want onze wereldtaal kent geene tweeklanken (ter wille van de
Eomaansche volken).
NB. De aoristus der wereldtaal is de onbegrensde
werkwoordsvorm, de vorm van algemeene volzinnen,
waarheden, uitdrukkingen, die voor eenen onbepaalden tijd
voortdurend gelden, dus de v o o r t d u r i n gavorm van