Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
dragen, door de beoefening van Volapnk gemakkelijk te maken voor mijne
landgenooten!
Men zegge niet, dat de verspreiding van Volapnk geen nut heeft, dat
men zich evengoed met Engelsch, Fransch, Duitsch of Italiaansch, of
desnoods Latijn, de gansche wereld door kan doen verstaan 1
Zeer zeker zal men het met eene van die talen, en zeer zeker met alle
vier bijeen, heel ver in de meeste oorden der wereld kunnen brengen.
Maar.... om eene van die talen te kunnen gebruiken, dient men die toch
eerst aan te leeren of aangeleerd te hebben; en hoeveel moeite en inspanning
dat kost, is eene vraag, waarvan ik de beantwoording overlaat aan ieder
zeiven.
Men verbeelde zich niet, dat ik het nut der aanleering van de opgenoemde
en van andere vreemde talen wil verkleinen — dat zij verre! Het werken
van geheel mijn leven ligt daar, om iedereen te overtuigen van hoeveel
onschatbaar nut ik de aanleering van vreemde talen beschouw. De kennis
van de talen, die het meest op de wereld gesproken worden, is thans —
en zal tot het einde der wereld blijven — onmisbaar voor ieder, die aan-
spraak wil maken op den naam van beschaafd mensch.
Doch ook Volapilk behoort voortaan op het studie-programma te staan
van iedereen, die gelijken tred wenscht te houden met de beschaving van
zijnen tijd. En het oogenblik is niet zeer ver meer verwijderd — althans
ik hoop het nog te beleven — dat Volap'lk op het studie-programma zal
staan van elke school voor middelbaar onderwijs!
De door pastoor Schleyer opgebouwde Wereldtaal heeft dit groote punt
in haar voordeel, dat zij bij uitstek gemakkelijk is aan te leeren — de
moeite en inspanning, daartoe vereischt, zijn niet het vierdepirt van de
moeite en inspanning, die de aanleering van het Fransch of Italiaansch
vordert — niet het achtstepirt van de moeite en inspanning, welke de
aanleering van het Duitsch of Engelsch eischt.... om niet te spreken van
andere levende talen, veel mindef van doode!
Bovendien is Volapnk even kort en kernachtig als welluidend en duidelijk;
zoodat het mij een waar genoegen is, uit volle overtuiging de aanleering
van deze Wereldtaal aan te bevelen aan ieder, die gedurende eenen korten
tijd een half uurtje eiken dag kan afzonderen om zich de taal eigen te
maken, die bestemd is om eenmaal gemeengoed te worden van alle be-
schaafde menschen!
En hiermede wensch ik allen, die aan mijne aanbeveling gehoor geven,
heil
SERVAAS DE BRUIN.
's-Gravenhage 1884.