Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Volaptik is een samengesteld woord, juist als het woord H'erddtaal.
piik beteekent «taal"; vola is de tweede naamval van vol^ dat „wereld"
bcteekent; bijgevolg beduidt volapük: „taal der wereld".
Indien het mogelijk ware de taal op te sporen, die door de allereerste
aardbewoners gesproken werd, zou het resultaat van al die moeite toch
zonder eenig praktisch nut zijn — men zou dan wel is waar de wereldtaal
teruggevonden hebben, maar slechts eene taal, geheel onbruikbaar voor de
tegenwoordige behoeften van het geheele menschdom. Aan de taal van
Adam en Eva in het Paradijs — zelfs zóó als die zich reeds ontwikkeld
had ten tijde van de Babylonische spraakverwarring — zouden wij niets
hoegenaamd hebben, doordien de toestanden thans geheel andere zijn dan toen.
En toch is het diep te bejammeren, dat de eenheid vau taal onder de
mensehenkinderen vtrlorcn is gegaan! Schier ontelbaar zijn dan ook de
mannen van talent, die in den loop dtr eeuwen, gernggcsteund door hunne
veelomvattende taalkennis, liunne krachten hebben gewijd aan het vormen
van eene taal, die geschikt zou zijn om door alle menschen op den ganschen
aardbol gesproken, geschreven en verstaan te worden.
Doch telkens en telkens zijn dergelijke pogingen mislukt, totdat eindelijk
de 19e eeuw den man heeft voortgebracht, die het tot dusverre onoplosbare
vraagstuk glansrijk heeft opgelost!
Het was voor J. M. Schleyer, Roomsch-katholiek pastoor te Litzelstetten
bij Constans, weggelegd aan de wereld eene algemeene taal te schenken;
en de bede, waarmede hij de voorrede van den derden druk zijner kleine
spraakkunst besluit: „God zegene voortaan ons door zuivere meuschenliefde
ingegeven werk des vredesl" zal geenszins beschaamd worden.
De beoefenaars van Volapük (dat is: van de Wereldtaal) zijn thans reeds
te tellen .... niet bij duizenden , n:aar bij tienduizenden!
Volapük is de taal der toekomst voor alle beschaafde menschen op den
ganschen aardbol — Volapük zal het gezegende middel worden tot verbroe-
dering tusschen alle menschen, onverschillig wat taal zij als hunne moeder-
taal spreken!
En het verheugt mij, dat het mij vergund is, aan het grootsche bouw-
werk van de verbroedering des ganschen menschdoms eenige steenen bij te