Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
iS
stellingen van woorden, en elke verscheidenheid en willekeur in
de spelling.
2) Korte samenstellingen van woorden met het eerste lid der
samenstelling in den tweeden naamval (enkelvoud -a; meervoud
-as) zijn geoorloofd, b.v.:
vila\\\%^ wilsvrijheid, vrijheid van wil, vrïjü wil.
üwJa.S'lnik 9 Avoordenboek, boek van de woorden.
[§ 64.] Ter wille van de Romaansche en Oostaziatische vol-
ken, zoomede van kinderen en oude lieden, vermijdt onze
wereldtaal menigmaal de letters rr, ^ c, ch, ng,
th (Engelsch), (zjtzj, Eussiseh), enz.
[§ 65 J Samengestelde woorden (VOds pekosiadöl).
1) Alle samenstellingen, zooals b.v. in het woord
,/kleedermaker", geve men in Volapük gewoonlijk met de a van
den tweeden naamval enkelvoud, dus: klotwnekél, niet
klotasmekel!
2) Alleen dan, wanneer het strekken kan om dubbelzin-
nigheid te vermijden, kan ook de tweede naamval meervoud
«5, of de adverbiale o, of het vierdennaamvals-teeken i, en der-
gelijke, voor de samenstelling gebezigd worden.
Ofschoon (lus, bij liet vormen van zulke samengestelde woorden, in
Volapük minstgenomen evenveel vrijheid heerscht als in onze moedertaal,
zijn toch de al te lange samenstellingen te vermijden: een samengesteld
woord moet niet uit meer dan zes, hoogstens zeven, lettergrepen bestaan,
en in het geheel uit niet meer dan 12 a 14 letters. Overigens, wanneer
wij Nederlanders in de nieuwe wereldtaal briefwisseling voeren met buiten-
landers, die in hunne moedertaal minder vrijheid hebben om samengestelde
woorden te vormen, zullen wij beter doen het gebruik daarvan te vermijden.
Iu plaats b.v. van „kleedermaker" kunnen wij evengoed zeggen:
maker van kleederen: mekel kloias,
of: van kleederen de maker: kloias mekel.
[§ 66.] Volapiik bedient zich bij voorkeur van de directe
(in plaats van de indirecte) rede, en zulks zoowel om de meer-
dere d u i (1 e l ij k h e i d, als om den uitgang la van de Aanvoe-
gende wijs niet te veel te gebruiken. De stijl in onze wereldtaal
(evenals in alle talen) wint in voortreffelijkheid, naarmate hij
duidelijker en eenvoudiger is.
[§ 67.] Alle gekunsteldheid, gewrongenheid en onduidelijk-
heid blijve uit onze wereldtaal ten strengste gebannen! leder